Social Skills Day Camp ค่ายเสริมสร้างทักษะทางสังคมและอารมณ์

คอร์สอบรม กลุ่มฝึกทักษะทางสังคม Social Skills รุ่นที่ 3

ทักษะทางสังคมที่เปิดอบรม

      ทักษะการสร้างมิตรภาพ จำนวน 5 ครั้ง: วันเสาร์ที่ 7, 14, 21, 28 มีนาคม และ 4 เมษายน 2563 เวลา 09:00 – 11:30 น.
        ทักษะการจัดการอารมณ์โกรธ จำนวน 5 ครั้ง: วันเสาร์ที่ 2, 9, 16, 23 และ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 09: 00 – 11:30 น.

      อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


งานบรรยายเรื่อง พิชิตปัญหาเด็กติดเกม

โดย นพ.คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30-12.00 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


งานบรรยายเรื่อง ปัญหาการนอน

โดย นพ.สุรชัย เกื้อศิริกุล
วันที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 09.30-12.00 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม