กรอกและเตรียมเอกสารสำหรับผู้ป่วยใหม่
ศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ส่งเสริมศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ของเด็ก
การเรียนของเด็กทั้งในห้องเรียนและในชีวิตประจำวัน ต้องอาศัยหลายทักษะที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น ทักษะการสังเกต การอ่าน การฟัง การพูด การเขียน และการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือกับตา ฯลฯ เด็กบางกลุ่มมีข้อด้อยในทักษะบางด้านที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน เช่น เด็กที่มีปัญหาการเรียน อาจขาดทักษะในด้านการอ่าน-การเขียน-การฟัง-การพูด และเด็กที่มีความล่าช้า ทางพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก อาจทำให้เขียนหนังสือได้ช้า ไม่เป็นระเบียบสวยงามได้ตามใจปรารถนา ซึ่งทักษะที่บกพร่องสามารถช่วยเหลือ แก้ไขหรือส่งเสริมให้ดีขึ้น กว่าเดิมได้ เมื่อเด็กได้รับการวินิจฉัยว่ามีปัญหาทางการเรียนรู้ Learning disabilities (LD)สิ่งสำคัญคือต้องส่งเสริมและให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและเหมาะสมกับความต้องการ พิเศษของเด็ก เด็ก LD แต่ละคนจะมีลักษณะพิเศษเฉพาะบุคคล ดังนั้น การบำบัดความบกพร่องในการเรียนรู้จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำแผนให้สอดคล้องแต่ละบุคคล

โรงพยาบาลมนารมย์ ได้จัดโปรแกรมการศึกษาพิเศษ เพื่อส่งเสริมศักยภาพโดยนักจิตวิทยา นักกายภาพบำบัด นักบำบัดทางการพูดและภาษา ครูการศึกษาพิเศษ ซึ่งประกอบด้วย 2 โปรแกรม คือ


1. โปรแกรมการบำบัด
2. โปรแกรมการศึกษาพิเศษเฉพาะบุคคล

ลักษณะโปรแกรมการบำบัด


1. การพัฒนาการับรู้และการเคลื่อนไหว (Sensory Integration)
เพื่อช่วยเด็กให้มีทักษะต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ในการเรียนได้ เช่น พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา การับรู้ทางประสาทสัมผัสต่างๆ และความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนต่างๆ ของร่างกาย
2. การส่งเสริมทักษะทางภาษา(เฉพาะบุคคล)
เพื่อแก้ไขความบกพร่องทางการรับสารและสื่อสารของเด็ก โดยเน้นถึงกระบวนการปฏิบัติตามคำสั่ง ความเข้าใจ และจากสิ่งที่ได้รับฟังหรืออ่าน การเขียน การสะกดคำ และทักษะการถามและอธิบายเหตุผล
3. การฝึกทักษะทางสังคม
เพื่อช่วยเด็กให้มีปฏิสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้สร้างแรงจูงใจในการเรียนและความภาคภูมิใจในตนเองสามารถทำความเข้าใจการสื่อสารระหว่างผู้ส่งและผู้รับสารได้ โดยไม่ต้องอาศัยคำพูดเป็นสื่อ ได้แก่ อากัปกริยา จรรยามารยาท สัญญาณ สัญลักษณ์ เป็นต้น ตลอดจนกล้าแสดงออกและเพิ่มทักษะการแก้ไขปัญหาจากการถูกเพื่อนรังแก การเป็นผู้นำและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นปกติสุข

ลักษณะโปรแกรมการศึกษาพิเศษเฉพาะบุคคล


  การส่งเสริมทักษะทางวิชาการพื้นฐานเพื่อช่วยเหลือด้านการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษาที่เป็นวิชาหลักโดยครูการศึกษาพิเศษ จะเน้นการปรับวิธีการเรียน (Learning style) และหลักสูตรให้สอดคล้องกับศักยภาพของเด็ก โดยยึดมาตรฐานสากลของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก
  - คุณสมบัติของเด็กที่เข้าร่วมโปรแกรม
  - เด็กที่ประสบปัญหาทักษะการเรียนรู้

  ผู้ดูแลกิจกรรม
  ก่อตั้งโดย ดร.เพ็ญนี หล่อวัฒนพงษา ปัจจุบันศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้มนารมย์ฯ ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ดังนี้
  - ครูการศึกษาพิเศษ
  - นักจิตวิทยาคลินิก
  - นักจิตวิทยาพัฒนาการ
  - นักบำบัดทางการพูดและภาษา
  - นักกิจกรรมบำบัด
  - นักกายภาพบำบัด
  - นักศิลปะบำบัด
  - นักละครบำบัด
  - นักเล่นบำบัด
  - นักดนตรีบำบัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


ศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ มนารมย์ Manarom Learning & Development Center (MLD Center) โทรศัพท์ 02 725 9595, 02 032 9595

การบริการของโรงพยาบาล

การบริการทั้งหมด