การบริการสำหรับองค์กรการบริการสำหรับองค์กร ดำเนินงานภายใต้การบริหารงานของ โรงพยาบาลมนารมย์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่ให้บริการ ด้านสุขภาพจิตอย่างครอบคลุมโดยจิตแพทย์ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทำงานร่วมกับบุคคลากรที่มี ประสบการณ์ตรงให้บริการเสริมสร้าง สุขภาพจิต แก่องค์กร สถาบันและโรงเรียน ทั่วไป

CORPORATE SERVICE
HR Psychotest Service

บริการทดสอบจิตวิทยาเพื่อการบริหาร

การคัดเลือกพนักงานโดยใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยา โดยทีมจิตแพทย์และนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา และดูแลการใช้บริการ

MCA

แบบทดสอบความถนัดทางเชาวน์ปัญญา

BCA

แบบทดสอบสมรรถภาพในการปฏิบัติงานพื้นฐาน

MPI

แบบทดสอบบุคลิกภาพ

MRT

แบบทดสอบสมรรถนะทางด้านจิตใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


MANAROM CORPORATE SERVICE โทรศัพท์ 02 725 9595, 02 032 9595 ต่อ 1260 , 1245

การบริการของโรงพยาบาล

การบริการทั้งหมด