โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ติดสารเสพติด

โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ติดสารเสพติด โดย Wise Mind Rehabilitation Program

"เพื่อการเลิกสารเสพติดอย่างยั่งยืนและมีวิถีชีวิตที่ดีงาม"

       

ดังนั้น โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพ Wise Mind สำหรับผู้ติดสารเสพติดจึงได้ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยอาศัยโครงร่างของ 28 day program หรือ Minnesota modelที่มีชื่อเสียง
และเก่าแก่ของประเทศสหรัฐอเมริกา โปรกแกรมยังคงหัวใจที่สำคัญ คือ หลัก 12 ขั้นตอน (The twelve steps)ของกลุ่มผู้ติดแอลกอฮอล ์นิรนาม(Alcoholics Anonymous)
นำหลักจิตวิทยาแนวพุทธและจิตวิทยาตะวันตกที่สำคัญได้แก่ Motivational Interviewing (MI) และ Cognitive Behavioral Therapy (CBT) เป็นต้น
เข้ามาผสมผสานเพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพในการบำบัดสูงสุด

รูปแบบการบำบัดรักษา

 1. Inpatient program ผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดทุกวันตลอดการพักรักษาตัวภายในโรงพยาบาลเป็นเวลา 28 วัน หรือ 4 สัปดาห์
 2. Outpatient program ผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดแบบผู้ป่วยนอก 3 ครั้ง ต่อสัปดาห์เป็นเวลา 12 สัปดาห์

ประเภทของกลุ่มบำบัดในโปรแกรม

 1. Health and Psychological Education เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคสมองที่ติดแอลกอฮอล์และ/หรือสารเสพติด
  และการดูแลสุขภาพเพื่อการฟื้นตัวจากโรคติดสารเสพติด

 2. The Twelve Steps Facilitation (TSF) เป็นการส่งเสริมให้ผู้ป่วยพัฒนาไปตามหลัก 12
  ขั้นตอนและอาศัยหลักจิตวิทยาแนวพุทธในการพัฒนาตนเองและมีวิถีชีวิตที่ดีงามเอื้อให้เกิดสติปัญญา

 3. Cognitive-behavioral Therapy (CBT) เป็นการบำบัดเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยคิดพิจารณาได้อย่างเป็นเหตุผล
  สามารถจัดการกับการอยากยาอย่างมีประสิทธิภาพ และมีทักษะในการป้องกันการกลับไปเสพติดซ้ำ เป็นต้น

 4. Family Education เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดสารเสพติดแก่ครอบครัวของผู้ป่วย เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัว
  สามารถเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมและช่วยให้ผู้ป่วยมีบทบาทหน้าที่เหมาะสมในครอบครัว

ทีมผู้บำบัด

           ประกอบด้วยจิตแพทย์ นักจิตวิทยาคลินิก นักให้คำปรึกษา นักสังคมสงเคราะห์ นักกิจกรรมบำบัดและพยาบาลจิตเวช
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์โดยตรงในการบำบัดผู้ติดสารเสพติดทุกประเภท

          สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-725-9595, 02-399-2822