กรอกและเตรียมเอกสารสำหรับผู้ป่วยใหม่
โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ติดสารเสพติด

โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ติดสารเสพติด โดย Wise Mind Rehabilitation Program "เพื่อการเลิกสารเสพติดอย่างยั่งยืนและมีวิถีชีวิตที่ดีงาม" ดังนั้น โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพ Wise Mind สำหรับผู้ติดสารเสพติดจึงได้ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยอาศัยโครงร่างของ 28 day program หรือ Minnesota model ที่มีชื่อเสียง และเก่าแก่ของประเทศสหรัฐอเมริกา โปรกแกรมยังคงหัวใจที่สำคัญ คือ หลัก 12 ขั้นตอน (The twelve steps) ของกลุ่มผู้ติดแอลกอฮอล ์นิรนาม(Alcoholics Anonymous) นำหลักจิตวิทยาแนวพุทธและจิตวิทยาตะวันตกที่สำคัญได้แก่ Motivational Interviewing (MI) และ Cognitive Behavioral Therapy (CBT) เป็นต้น เข้ามาผสมผสานเพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพในการบำบัดสูงสุด

รูปแบบการบำบัดรักษา


  1. Inpatient program ผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดทุกวันตลอดการพักรักษาตัวภายในโรงพยาบาลเป็นเวลา 28 วัน หรือ 4 สัปดาห์
  2. Outpatient program ผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดแบบผู้ป่วยนอก 3 ครั้ง ต่อสัปดาห์เป็นเวลา 12 สัปดาห์

ประเภทของกลุ่มบำบัดในโปรแกรม


  1. Health and Psychological Education เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคสมองที่ติดแอลกอฮอล์และ/หรือสารเสพติด และการดูแลสุขภาพเพื่อการฟื้นตัวจากโรคติดสารเสพติด
  2. The Twelve Steps Facilitation (TSF) เป็นการส่งเสริมให้ผู้ป่วยพัฒนาไปตามหลัก 12 ขั้นตอนและอาศัยหลักจิตวิทยาแนวพุทธในการพัฒนาตนเองและมีวิถีชีวิตที่ดีงามเอื้อให้เกิดสติปัญญา
  3. Cognitive-behavioral Therapy (CBT) เป็นการบำบัดเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยคิดพิจารณาได้อย่างเป็นเหตุผล สามารถจัดการกับการอยากยาอย่างมีประสิทธิภาพ และมีทักษะในการป้องกันการกลับไปเสพติดซ้ำ เป็นต้น
  4. Family Education เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดสารเสพติดแก่ครอบครัวของผู้ป่วย เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัว สามารถเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมและช่วยให้ผู้ป่วยมีบทบาทหน้าที่เหมาะสมในครอบครัว

ทีมผู้บำบัด


  ประกอบด้วยจิตแพทย์ นักจิตวิทยาคลินิก นักให้คำปรึกษา นักสังคมสงเคราะห์ นักกิจกรรมบำบัดและพยาบาลจิตเวช ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์โดยตรงในการบำบัดผู้ติดสารเสพติดทุกประเภท สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร
  02 725 9595, 02 032 9595

การบริการของโรงพยาบาล

การบริการทั้งหมด