ร่วมงานกับเรา

คุณสมบัติ
- เพศหญิง
- เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
- จบวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีใจรักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความละเอียด รอบคอบ
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- หากมีประสบการณ์การทำงานด้านเวชระเบียน โรงพยาบาล, Call Center จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานตามตารางเวรได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- บันทึกประวัติลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่
- ให้บริการข้อมูล เช่น ข้อมูลการรักษา, ทำนัดหมาย, ยกเลิกนัด, เปลี่ยนแปลงกำหนดการนัดต่างๆ
- ให้ข้อมูลด้านการบริการของโรงพยาบาล
- ระบบงานเอกสารทางการแพทย์ เช่น การขอประวัติ, การขอใบรับรองแพทย์
- งานอื่นๆ ทื่ได้รับมอบหมาย

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง อายุ 18 - 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาตร์
- วุฒิการศึกษา มัธยาศึกษาตอนปลาย จบหลักสูตร การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ (6เดือน)
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจรักงานบริการ
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
- สามารถทำงานตามตารางเวรได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- รับผิดชอบให้บริการช่วยเหลือผู่ป่วยจิตเวชในการตรวจรักษา
- การเตรียมผู้ป่วยก่อนตรวจ ช่วยเหลือขณะตรวจ และหลังตรวจ
- การเตรียมเอกสาร เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ และการบำรุงรักษา
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติ
- เพศหญิง/ชาย
- อายุระหว่าง 25-35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- มีใจรักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส
- สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
- มีประสบการณ์ด้านจิตเวช จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน
- รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริการ ด้านการพยาบาลจิตเวชแก่ผู้มารับบริการ (ผู้ป่วยและครอบครัว)
- ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์เบื้องต้นก่อนพบแพทย์
- ประสานงานกับแผนก/หน่วยงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

จำนวน 5 อัตรา

ติดต่อเรา


ท่านที่สนใจสามารถส่ง ประวัติ (Resume) ของท่าน ได้ทั้งทาง E-mail : manaromhr@gmail.com หรือ ส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ เลขที่ 9 ถนนสุขุมวิท 70/3 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพ ฯ 10260 โทรศัพท์ : 02 725 9595, 02 032 9595 โทรสาร : 02 725 9599

การบริการของโรงพยาบาล

การบริการทั้งหมด