เกี่ยวกับโรงพยาบาลมนารมย์

แนะนำโรงพยาบาล


เนื่องด้วยปัจจุบันความต้องการบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่ความสามารถตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวยังไม่เพียงพอ คณะจิตแพทย์หลายท่านได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหานี้ จึงได้ร่วมกันก่อตั้ง บริษัท พีเอซี (สยาม) จำกัด PAC (Siam) Co., Ltd. (Psychiatric Associates Corporation, PAC) ขึ้น เมื่อ 15 ตุลาคม 2546 เพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลมนารมย์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวช และแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549 โรงพยาบาลมนารมย์ ตั้งอยู่บนที่ดินประมาณ 7 ไร่ บนถนนสุขุมวิท ซอย 70/3 (ซอยหมู่บ้าน นภาลัย) ใกล้สี่แยกบางนา เพื่อให้บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในด้านการส่งเสริม ป้องกัน การรักษา และฟื้นฟูสุขภาพจิต ปัญหาจิตเวชและระบบประสาทให้แก่ผู้ป่วย ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวช ประสาทวิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้องจากหลายสถาบันการแพทย์ในประเทศไทย โรงพยาบาลมนารมย์เปิดให้บริการดูแลรักษาเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวชทั้งแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคม แบบโปรแกรมกลางวันและแบบพำนักในโรงพยาบาล ซึ่งมีทั้งห้องกลุ่มกิจกรรมบำบัด ห้องสันทนาการ ห้องกายภาพบำบัด ห้องสำหรับฝึกผ่อนคลายความเครียด สนาม กลางแจ้ง เป็นต้น

โรงพยาบาลมนารมย์เชื่อมั่นว่าจะเป็นองค์กรที่มีส่วนช่วยให้สุขภาพจิตของประชาชนในสังคมไทยดีขึ้นและเป็นสังคมที่น่าอยู่มากขึ้น

โรงพยาบาลมนารมย์เป็นโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต ที่มอบทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาและพัฒนาศักยภาพในตัวเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การดูแลรักษาสุขภาพจิตให้แข็งแรงสมบูรณ์เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า และยั่งยืนสำหรับการใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ปรัชญา
สุขภาพจิตที่ดี คือ รากฐานที่สำคัญของคุณภาพชีวิต ครอบครัว และสังคม

วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำในการให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่ครบสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามมาตรฐานสากล พร้อมด้วยจรรยาบรรณ

พันธกิจ
ให้บริการด้านสุขภาพพฤติกรรมสุขภาพจิตและจิตเวช ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพและหลักธรรมาภิบาลที่ดี ให้บริการด้วยบุคลากรสหวิชาชีพที่มีความชำนาญและเจตคติที่ดีให้การรักษาทั้งสุขภาพกายและจิตใจ มุ่งพัฒนาคุณภาพการบริการและการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมงานพัฒนาสุขภาพจิตแก่สังคมไทย

การบริการของโรงพยาบาล

การบริการทั้งหมด