เตรียมข้อมูลสำหรับผู้ป่วยใหม่
การศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษเป็นรูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางการศึกษา มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มทักษะ ทางสังคม การสื่อสาร และทักษะการคิดซึ่งจะทำให้ เกิดผลดีในระยะยาว โดยเนื้อหาจะเน้นการเตรียม ความพร้อม เพื่อให้เด็กสามารถใช้ในชีวิตประจำวัน ได้จริง ควบคู่ไปกับทักษะทางวิชาการ ควรมีการจัดทำ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ IEP (Individualized Education Program) โดยจะออกแบบให้เหมาะสมกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้แก้ไขปัญหาของผู้เรียนแต่ละคน ได้ตรงจุดและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กที่มี ความสามารถทางวิชาการจำกัดด้วย

เทคนิคทางการศึกษาพิเศษ


  1. สอนต่อยอดจากความรู้เดิม
  2. สอนจากง่ายไปยาก
  3. เน้นการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
  4. การสร้างแรงจูงใจด้วยการให้รางวัลอย่างมีเงื่อนไข
  5. สอนซ้ำย้ำทวน
  6. เลือกใช้เทคนิคที่เหมาะกับกลุ่มผู้เรียน

ใครบ้างที่เหมาะสมกับการศึกษาพิเศษ


  การศึกษาพิเศษเป็นการศึกษาที่จัดให้แก่ บุคคลที่ มีลักษณะพิเศษ เช่น กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการ พิเศษ รวมถึงกลุ่มที่มีปัญหาทางการเรียนในชั้นเรียน เช่น บกพร่องทางการเรียนรู้ สมาธิสั้น หรือมี พฤติกรรมทางการเรียนที่ไม่เหมาะสม ครูการศึกษาพิเศษจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ทั้งในเรื่องวิธีการจัดกิจกรรม การปรับพฤติกรรม ทางการเรียนที่เหมาะสม รวมถึงทำให้ผู้เรียน มีแนวทางในการใช้ชีวิตในห้องเรียนกับเพื่อนได้ดีขึ้น โดยอาจมีการทำงานเป็นทีมร่วมกับนักสหวิชาชีพ หรือ ครูประจำโรงเรียนนั้นๆ ดังนั้นการศึกษาพิเศษ จึงมีความจำเป็นต่อการจัด การศึกษาแก่เด็กกลุ่มพิเศษดังกล่าว ซึ่งการจัดการ ศึกษาพิเศษ ได้รวมถึงด้านกระบวนการสอน วิธีการสอน เนื้อหาวิชา (หลักสูตร) เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน ที่สนองตอบ ต่อความสามารถและความต้องการของเด็กพิเศษ เป็นรายบุคคล

การบริการของโรงพยาบาล

การบริการทั้งหมด