สำหรับผู้ป่วยใหม่ กรุณานัดหมายล่วงหน้าโทร. 02 725 9595 หรือ 02 032 9595
กรอกและเตรียมเอกสารสำหรับผู้ป่วยใหม่
การศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษเป็นรูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการศึกษาและทักษะทางวิชาการควบคู่ไปกับการเพิ่มทักษะทางสังคม การสื่อสาร ซึ่งทำให้เกิดผลดีในระยะยาว โดยเน้นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง มีการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ IEP (Individualized Education Program) เป็นการออกแบบให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของผู้เรียนอย่างตรงจุด เพิ่มศักยภาพและโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ที่มีความสามารถทางวิชาการจำกัดด้วย

ครูการศึกษาพิเศษคืออะไร มีหน้าที่อะไรบ้าง


  ครูการศึกษาพิเศษมีหน้าที่ประเมินและวางแผนการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับความสามารถของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการในการเรียนรู้ได้เต็มที่ตามศักยภาพของแต่ละคน ทั้งด้านวิชาการ เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฯลฯ และด้านทักษะชีวิตที่นำวิชาการด้านต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การบวก ลบ ในวิชาคณิตศาสตร์ นำไปสู่ทักษะชีวิตเรื่องการจ่ายเงินและทอนเงินเพื่อซื้อของ หรือการอ่านที่นำไปสู่การอ่านป้ายหรือแผนที่ โดยครูการศึกษาพิเศษจะทำงานร่วมกับจิตแพทย์ ผู้ปกครอง คุณครู และสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจและค้นหาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน

ครูการศึกษาพิเศษกับครูทั่วไปมีรูปแบบการสอนแตกต่างกันอย่างไร


  ครูการศึกษาพิเศษเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษโดยเฉพาะ โดยผู้ที่ทำหน้าที่ครูการศึกษาพิเศษต้องผ่านหลักสูตรครูการศึกษาพิเศษมาก่อน ในชั้นเรียนคุณครูทั่วไปจะสอนโดยมีเป้าหมายให้เด็กได้เรียนรู้ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ครูการศึกษาพิเศษจะมีบทบาทในการช่วยคุณครูที่สอนในชั้นเรียนเพื่อออกแบบวิธีการเรียนให้เหมาะสมกับแต่ละคน โดยประเมินทักษะการเรียนรู้ สิ่งที่เด็กชอบ ไม่ชอบ จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา และนำข้อมูลเหล่านั้นมาวางแผนการเรียนรายบุคคล เริ่มจากปรับพื้นฐานเรื่องที่เด็กต้องพัฒนาเพื่อต่อยอดไปยังวิชาอื่น ๆ เช่น การค้นหาสาเหตุที่เด็กไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่เป็นข้อความได้ แต่สามารถแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่เป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ อาจเป็นเพราะเด็กไม่เข้าใจคำศัพท์ภาษาไทยใช่หรือไม่

เด็กแบบไหนจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากครูการศึกษาพิเศษ


  - เด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ การเขียน การอ่าน
  - เด็กที่มีความต้องการพิเศษ เช่น แอลดี สมาธิสั้น ออทิสติก

ครูการศึกษาพิเศษช่วยเหลือเด็กพิเศษในเรื่องใดบ้าง


  - ประเมินทักษะและค้นหาวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็ก
  - วางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
  - ส่งเสริมความมั่นใจในการเรียนรู้
  - กระตุ้นให้เด็กเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

รูปแบบการสอน


  เน้นการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน การสัมผัส การได้กลิ่น การรับรส โดยใช้กิจกรรมและอุปกรณ์ที่สนองตอบต่อความสามารถและความต้องการของเด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็นรายบุคคล เช่น รูปภาพประกอบ วาดภาพ เสียงเพลง ปั้นดินน้ำมัน เล่นเกม เพื่อให้เด็กได้เข้าใจกับบทเรียนมากยิ่งขึ้น

การบริการของโรงพยาบาล

การบริการทั้งหมด