ดาวน์โหลดแบบสอบถามและแบบประเมิน

ดาวน์โหลดแบบสอบถามข้อมูลเบื้องต้นของเด็ก

แบบสอบถามข้อมูลของเด็กสำหรับผู้ปกครอง จำนวน 6 หน้า ... (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)


แบบสอบถามข้อมูลของเด็กสำหรับครู จำนวน 5 หน้า ... (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลดแบบสอบถามข้อมูลเบื้องต้นของผู้ใหญ่

แบบประเมินอาการโรคสมาธิสั้น ฉบับภาษาไทย (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)


แบบประเมินโรคสมาธิสั้นด้วยตนเอง สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 3 หน้า (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)


แบบคัดกรองบุคคลที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)


แบบสอบถามสุขภาพผู้ป่วย - 9 (PHQ -9) (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)


แบบประเมินความเครียด (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)


แบบสอบถามสภาพอารมณ์ ภาษาไทย (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)


แบบประเมินโรควิตกกังวล ภาษาไทย (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)


แบบประเมินโรคแพนิค ภาษาไทย (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)


แบบประเมินความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรงในชีวิต (PTSD) ภาษาไทย (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)


แบบวัดความซึมเศร้าในผู้สูงอายุไทย (Thai Geriatric Depression Scale:TGDS)