สำหรับผู้ป่วยใหม่ กรุณานัดหมายล่วงหน้าโทร. 02 725 9595 หรือ 02 032 9595
กรอกและเตรียมเอกสารสำหรับผู้ป่วยใหม่
จิตเวชผู้สูงอายุ และประสาทจิตเวช

บริการจิตเวชผู้สูงอายุ และประสาทจิตเวช เน้นให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไปที่ประสพปัญหาระบบประสาท และ สุขภาพจิต อันมีสาเหตุจากอายุที่เพิ่มขึ้นหรือมีสาเหตุจากปัญหาสุขภาพทั้งที่เกิดขึ้นกระทันหันและเป็น เรื้อรัง รวมถึงปัญหาทางด้านสังคมต่างๆ ที่สืบเนื่องจากโรคในผู้สูงอายุ การให้ความช่วยเหลือนั้น ครอบคลุมตั้งแต่ การป้องกัน ประเมิน รักษา ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรม รวมถึงให้ความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาสภาพจิตใจแก่ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ดูแล และครอบครัว ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ

คลินิกจิตเวชผู้สูงอายุ ให้บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษา ผู้ป่วยสูงอายุที่มีปัญหาดังต่อไปนี้


  1. ปัญหาความจำ
  2. ปัญหาการนอน
  3. ปัญหาภาวะสมองเสื่อม
  4. ปัญหาทางอารมณ์ เช่น ภาวะซึมเศร้า อารมณ์แปรปรวน


โปรแกรมการรักษา


  1. โปรแกรมผู้สูงอายุ (Geriatric day care program)
  2. โปรแกรมฝึกสมอง (Brain rehabilitation program)
  3. กิจกรรมบำบัดในผู้สูงอายุ

โดยโปรแกรมประกอบด้วย


 • • การฝึกและให้คำแนะนำที่เหมาะสมในการทำ กิจวัตรประจำวัน
 • • ประเมินและให้การบำบัดในด้านการรับรู้ การรับสัมผัสและการเคลื่อนไหว
 • • ประเมินการทำงานของสมองก่อนการเสื่อมโดยมี โปรแกรมในการป้องกันและส่งเสริมการทำงาน ของสมองที่ผู้รับบริการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ กับตนเอง
 • • การเสนอแนะให้ผู้ที่กำลังจะเข้าสู่วัยสูงอายุได้รู้จัก การเตรียมตัว วางแผนเพื่อการยอมรับและเตรียม ความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ
 • • จัดตารางเวลา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับ การดำเนินชีวิต ภายหลังเกษียณอายุจากงานประจำ
 • • การประเมินสมรรถภาพของร่างกาย การดูแล การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้รับริการในแต่ละ รายที่แตกต่างกัน
 • • เสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ โดยผ่านทางกิจกรรม เช่น กิจกรรม นันทนาการ กิจกรรมออกกำลังกาย การพักผ่อน
 • • ประยุกต์และดัดแปลงอุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ช่วย
 • • ให้คำแนะนำและดัดแปลงสภาพบ้านหรือสภาพ แวดล้อมรวมทั้งขจัดสิ่งกีดขวางทางสถาปัตยกรรม
 • • การฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

กลุ่มโรค อาการ และพฤติกรรมในผู้สูงอายุ


  • การเจ็บป่วยเนื่องจากความเครียด
  • ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรงในชีวิต
  • ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ และพฤติกรรม
  • คิดมาก คิดเยอะ กังวล
  • จิตเวชในโรคทางกาย
  • เจ็บปวดเรื้อรัง
  • ซึมเศร้า ท้อแท้ สิ้นหวัง
  • ปัญหาการกิน
  • ปัญหาการนอน นอนมาก นอนไม่หลับ นอนไม่สนิท
  • ปัญหาทางสังคม เก็บตัว แยกตัว
  • ปัญหาในการจัดการอารมณ์
  • ปัญหาบุคลิกภาพ
  • ปัญหาผู้สูงอายุ
  • ปัญหาพฤติกรรม และการปรับตัว
  • ปัญหาสุรา บุหรี่ การพนัน และสารเสพติด
  • ภาวะเพ้อ หูแว่ว หวาดระแวง หลงผิด เห็นภาพหลอน
  • โรคกลัวต่างๆ
  • โรคความจำเสื่อม โรคสมองเสื่อม
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ
  • โรควิตกกังวล
  • โรคอารมณ์ซึมเศร้า
  • สภาวะกลัวเป็นโรคใดโรคหนึ่ง

การบริการของโรงพยาบาล

การบริการทั้งหมด