เตรียมข้อมูลสำหรับผู้ป่วยใหม่
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

คลินิกสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม การพัฒนาการสุขภาพจิตที่ดีในเด็กและวัยรุ่น และเพื่อตอบสนองความต้องการของครอบครัว สถาบันการศึกษาและองค์กร ที่เกี่ยวข้องในการ แก้ปัญหาในเด็ก และวัยรุ่น ทางโรงพยาบาลเน้น ความสำคัญของการเสริมสร้างครอบครัวที่มีความสุข และอบอุ่น โดยมีบริการจัดอบรม สัมมนาให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเหมาะสมในการดูแลเด็ก และวัยรุ่น พร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัย ให้คำปรึกษา และบำบัด รักษาด้านจิตเวชเด็ก และวัยรุ่น

การบริการรักษา


  • การให้คำปรึกษาเรื่องการป้องกันก่อนที่จะเกิด ปัญหา
  • การตรวจรักษารายบุคคล
  • การตรวจเป็นครอบครัว
  • การฝึกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรายบุคคล และรายกลุ่ม
  • การอยู่โรงพยาบาลเพื่อการฝึกช่วงกลางวัน
  • กิจกรรมบำบัด
  • กลุ่มฝึกทักษะการเข้าสังคม
  • การฝึกพูด
  • กลุ่มผู้ปกครองสำหรับการปรับพฤติกรรมเด็ก
  • การประชุมสัมมนาให้ความรู้กับผู้ปกครองครู ในหัวข้อเฉพาะ
  • การเยี่ยมโรงเรียน
  • การสอนเสริมวิชาการจากครูการศึกษาพิเศษ

กลุ่มปัญหาที่พบบ่อย


  • พัฒนาการล่าช้า
  • ปัญหาการเรียน
  • ปัญหาเชาวน์ปัญญา
  • ปัญหาพฤติกรรมทั่วไป
  • ปัญหาการกิน
  • สมาธิสั้น
  • ออทิสติก

การบริการของโรงพยาบาล

การบริการทั้งหมด