สำหรับผู้ป่วยใหม่ กรุณานัดหมายล่วงหน้าโทร. 02 725 9595 หรือ 02 032 9595
กรอกและเตรียมเอกสารสำหรับผู้ป่วยใหม่
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

คลินิกสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม การพัฒนาการสุขภาพจิตที่ดีในเด็กและวัยรุ่น และเพื่อตอบสนองความต้องการของครอบครัว สถาบันการศึกษาและองค์กร ที่เกี่ยวข้องในการ แก้ปัญหาในเด็ก และวัยรุ่น ทางโรงพยาบาลเน้น ความสำคัญของการเสริมสร้างครอบครัวที่มีความสุข และอบอุ่น โดยมีบริการจัดอบรม สัมมนาให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเหมาะสมในการดูแลเด็ก และวัยรุ่น พร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัย ให้คำปรึกษา และบำบัด รักษาด้านจิตเวชเด็ก และวัยรุ่น

การบริการรักษา


  • การให้คำปรึกษาเรื่องการป้องกันก่อนที่จะเกิด ปัญหา
  • การตรวจรักษารายบุคคล
  • การตรวจเป็นครอบครัว
  • การฝึกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรายบุคคล และรายกลุ่ม
  • การอยู่โรงพยาบาลเพื่อการฝึกช่วงกลางวัน
  • กิจกรรมบำบัด
  • กลุ่มฝึกทักษะการเข้าสังคม
  • การฝึกพูด
  • กลุ่มผู้ปกครองสำหรับการปรับพฤติกรรมเด็ก
  • การประชุมสัมมนาให้ความรู้กับผู้ปกครองครู ในหัวข้อเฉพาะ
  • การเยี่ยมโรงเรียน
  • การสอนเสริมวิชาการจากครูการศึกษาพิเศษ

กลุ่มปัญหาที่พบบ่อย


  • พัฒนาการล่าช้า
  • ปัญหาการเรียน
  • ปัญหาเชาวน์ปัญญา
  • ปัญหาพฤติกรรมทั่วไป
  • ปัญหาการกิน
  • สมาธิสั้น
  • ออทิสติก

การบริการของโรงพยาบาล

การบริการทั้งหมด