สำหรับผู้ป่วยใหม่ กรุณานัดหมายล่วงหน้าโทร. 02 725 9595 หรือ 02 032 9595
กรอกและเตรียมเอกสารสำหรับผู้ป่วยใหม่
ดนตรีบำบัด

ดนตรีบำบัดคืออะไร ดนตรีบำบัดเป็นการนำดนตรีมาใช้ในทางการแพทย์ เพื่อรักษาผู้ป่วยหรือพัฒนาศักยภาพด้านร่างกาย จิตใจ ความคิด และทักษะทางสังคม ทั้งแบบเดี่ยว และแบบกลุ่มในทุกช่วงวัย อีกทั้งยังสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ที่อยากเพิ่มพูนศักยภาพของตนเอง โดยมีดนตรีเป็นเครื่องมือและสื่อกลางในการบำบัด ดนตรีเป็นอีกภาษาหนึ่งที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก และรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น ยามที่คนเราไม่สามารถบรรยายความรู้สึกออกมาทางคำพูดได้ เราสามารถเล่นดนตรี หรือร้องเพลงเป็นการระบายความรู้สึกออกมาแทน เพราะฉะนั้นดนตรีจึงสามารถสร้างอารมณ์ความรู้สึกทางบวกและผ่อนคลายความตึงเครียดได้ รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ที่เล่นดนตรีอยู่ด้วยกัน และการร้องเพลงยังช่วยกระตุ้นและพัฒนาสมองได้อีกด้วย การนำดนตรีมาใช้ในการบำบัดรักษาแตกต่างจากการฟัง ร้อง หรือ เล่นดนตรีทั่วๆ ไป เนื่องจากในการบำบัดนั้น ดนตรีจะถูกใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายในการรักษาและเพื่อการแก้ไขปัญหาของผู้รับบริการ โดยจะมีการพูดคุยรับรู้ถึงปัญหาและวางแผนการรักษาเป็นลำดับ โดยที่การรักษาทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานอย่างเหมาะสมและควบคุมโดยนักดนตรีบำบัด ดนตรีบำบัดแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ การฟัง (receptive) และ การเล่น (active) โดยทั้งสองประเภทจะถูกเลือกตามความเหมาะสมแก่ผู้รับบริการ

นักดนตรีบำบัดทำอะไรบ้าง


  นักดนตรีบำบัดจะให้การตอบสนองโดยใช้ดนตรีให้เข้ากับอารมณ์ความรู้สึกและการสื่อสารของผู้ให้รับบริการแต่ละรายรวมถึงวางแผนการรักษาให้เหมาะสมกับบุคคลนั้นๆ (งานของนักดนตรีบำบัดคือการใช้เครื่องดนตรีสร้างเสียงดนตรีและจังหวะเพลงในรูปแบบต่างๆ) จุดประสงค์ที่จะช่วยเหลือส่งเสริมให้เกิดการแสดงความรู้สึกนึกคิด เพิ่มทักษะในการใช้ชีวิต ส่งเสริมทักษะการเข้าสังคม สร้างความคิด สร้างสรรค์ มองเห็นคุณค่าในตัวเองและปรับปรุง คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นโดยผ่านการผสมผสานดนตรีเข้ากับการทำงานของสมอง

ประโยชน์จากดนตรีบำบัด


  • เพิ่มคุณภาพชีวิต
  • การจัดการความเครียด
  • บรรเทาอาการเจ็บปวด
  • การแสดงความรู้สึก
  • การกระตุ้นความจำ
  • เพิ่มทักษะการสื่อสาร
  • การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย
  • ส่งเสริมทักษะการเข้าสังคม
  • สันทนาการ

กิจกรรมดนตรีบำบัด ได้แก่


  • เล่นดนตรีแบบสร้างสรรค์
  • Improvisation
  • เล่นเครื่องดนตรี
  • Life review/reminiscence
  • การวิเคราะห์เนื้อเพลง
  • การฝึกพูดด้วย Melodic Intonation Therapy
  • การเคลื่อนไหวร่างกายกับดนตรี
  • ดนตรีและจินตนาการ ฯลฯ

ใครบ้างที่ควรเข้ากลุ่มดนตรีบำบัด


  • บุคคลที่มีปัญหาพัฒนาการด้านร่างกายและสมอง
  • ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีปัญหาไม่เห็นคุณค่าในตนเอง
  • มีพฤติกรรมแยกตัวจากสังคม
  • มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
  • ขาดทักษะด้านการสื่อสาร
  • ขาดทักษะด้านการคิด
  • ไม่มีสมาธิ
  • ซึมเศร้า
  • ภาวะสมองเสื่อม (สูญเสียความจำ)

การบริการของโรงพยาบาล

การบริการทั้งหมด