เตรียมข้อมูลสำหรับผู้ป่วยใหม่
ดนตรีบำบัด

ดนตรีบำบัดคืออะไร ดนตรีบำบัดเป็นการนำดนตรีมาใช้ในทางการแพทย์ เพื่อรักษาผู้ป่วยหรือพัฒนาศักยภาพด้านร่างกาย จิตใจ ความคิด และทักษะทางสังคม ทั้งแบบเดี่ยว และแบบกลุ่มในทุกช่วงวัย อีกทั้งยังสามารถพัฒนา คุณภาพชีวิตให้กับผู้ที่อยากเพิ่มพูนศักยภาพของ ตนเอง โดยมีดนตรีเป็นเครื่องมือและสื่อกลาง ในการบำบัด ดนตรีเป็นอีกภาษาหนึ่งที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก และรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น ยามที่คนเราไม่สามารถ บรรยายความรู้สึกออกมาทางคำพูดได้ เราสามารถ เล่นดนตรี หรือร้องเพลงเป็นการระบายความรู้สึก ออกมาแทน เพราะฉะนั้นดนตรีจึงสามารถสร้าง อารมณ์ความรู้สึกทางบวกและผ่อนคลายความ ตึงเครียดได้ รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความ สัมพันธ์ ในกลุ่มผู้ที่เล่นดนตรีอยู่ด้วยกัน และการร้อง เพลงยังช่วยกระตุ้นและพัฒนาสมองได้อีกด้วย การนำดนตรีมาใช้ในการบำบัดรักษาแตกต่างจากการฟัง ร้อง หรือ เล่นดนตรีทั่วๆ ไป เนื่องจากในการ บำบัดนั้น ดนตรีจะถูกใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายในการ รักษาและเพื่อการแก้ไขปัญหาของผู้รับบริการ โดยจะ มีการพูดคุยรับรู้ถึงปัญหาและวางแผนการรักษาเป็น ลำดับ โดยที่การรักษาทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งาน อย่างเหมาะสมและควบคุมโดยนักดนตรีบำบัด ดนตรีบำบัดแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ การฟัง (receptive) และ การเล่น (active) โดยทั้งสองประเภทจะถูกเลือกตามความเหมาะสม แก่ผู้รับบริการ

นักดนตรีบำบัดทำอะไรบ้าง


  นักดนตรีบำบัดจะให้การตอบสนองโดยใช้ดนตรีให้เข้ากับอารมณ์ความรู้สึกและการสื่อสาร ของผู้ให้รับ บริการแต่ละรายรวมถึงวางแผนการรักษาให้เหมาะสมกับบุคคลนั้นๆ (งานของนักดนตรีบำบัดคือการใช้ เครื่องดนตรี สร้างเสียงดนตรีและจังหวะเพลงใน รูปแบบต่างๆ) จุดประสงค์ที่จะช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้เกิดการแสดงความรู้สึกนึกคิด เพิ่มทักษะในการ ใช้ชีวิต ส่งเสริมทักษะการเข้าสังคม สร้างความคิด สร้างสรรค์ มองเห็นคุณค่าในตัวเองและปรับปรุง คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นโดยผ่านการผสมผสานดนตรี เข้ากับการทำงานของสมอง

ประโยชน์จากดนตรีบำบัด


  • เพิ่มคุณภาพชีวิต
  • การจัดการความเครียด
  • บรรเทาอาการเจ็บปวด
  • การแสดงความรู้สึก
  • การกระตุ้นความจำ
  • เพิ่มทักษะการสื่อสาร
  • การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย
  • ส่งเสริมทักษะการเข้าสังคม
  • สันทนาการ

กิจกรรมดนตรีบำบัด ได้แก่


  • เล่นดนตรีแบบสร้างสรรค์
  • Improvisation
  • เล่นเครื่องดนตรี
  • Life review/reminiscence
  • การวิเคราะห์เนื้อเพลง
  • การฝึกพูดด้วย Melodic Intonation Therapy
  • การเคลื่อนไหวร่างกายกับดนตรี
  • ดนตรีและจินตนาการ ฯลฯ

ใครบ้างที่ควรเข้ากลุ่มดนตรีบำบัด


  • บุคคลที่มีปัญหาพัฒนาการด้านร่างกายและสมอง
  • ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีปัญหาไม่เห็นคุณค่าในตนเอง
  • มีพฤติกรรมแยกตัวจากสังคม
  • มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
  • ขาดทักษะด้านการสื่อสาร
  • ขาดทักษะด้านการคิด
  • ไม่มีสมาธิ
  • ซึมเศร้า
  • ภาวะสมองเสื่อม (สูญเสียความจำ)

การบริการของโรงพยาบาล

การบริการทั้งหมด