Manarom Training & Development : หลักสูตรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อพัฒนาและดึงศักยภาพของพนักงานตามความต้องการขององค์กร โดยใช้หลักจิตวิทยาเพื่อเข้าใจตนเอง เพื่อนร่วมงาน และองค์กร

หลักการทางจิตวิทยาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลถือเป็นเรื่องสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับองค์กร ในยุคที่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา แต่ละองค์กรย่อมได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้ ไม่ว่าจะเป็นสินค้า หรือการบริการรูปแบบใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอด ทำให้องค์กรต้องเรียนรู้และก้าวตามให้ทันหรือล้ำหน้าคู่แข่ง บุคลากรทุกคนจึงเป็นแรงผลักดันสำคัญที่จะทำให้องค์กรพัฒนา มีศักยภาพ ก้าวสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน หากองค์กรเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรย่อมเป็นผลดี และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร เพราะการเรียนรู้ การพัฒนาไม่มีวันจบสิ้น ยิ่งเรียนรู้ ยิ่งพัฒนา ยิ่งเกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนการให้ความสำคัญกับ ความสุข ความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวควบคู่กันไป


ศูนย์มนารมย์เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงจัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามความต้องการขององค์กร ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาบุคลากรของตนเองให้มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพเพิ่มขึ้น โดยใช้หลักการทางจิตวิทยาช่วยให้เข้าใจตนเอง องค์กร เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชา รวมถึงการสื่อสาร การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาตนเองสู่ความสมดุลในชีวิต


หลักสูตร


  • การจัดการความเครียด
  • การสื่อสารในองค์กร
  • การเจรจาต่อรอง
  • เตรียมตัวก่อนเกษียณ
  • ภาวะผู้นำ
  • Executive Coaching Program
  • Customized Program

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


MANAROM CORPORATE SERVICE โทรศัพท์ 02 725 9595, 02 399 2832

การบริการของโรงพยาบาล

การบริการทั้งหมด