กลุ่มฝึกทักษะทางสังคม Social Skills รุ่นที่ 4

รายละเอียด


  ช่วยให้เด็กที่ขาดทักษะการเข้าสังคมสามารถปรับตัวและพัฒนาทักษะด้านนี้ให้ดีขึ้นได้ ผ่านการทำ กิจกรรมกลุ่มและการเล่น (Play)

ทักษะทางสังคมที่เปิดอบรม


  1. ทักษะการจัดการอารมณ์โกรธ :
  • วิธีที่เหมาะสมในการแสดงออก และจัดการความรู้สึกของตนเอง
  • การจัดการความโกรธในรูปแบบที่เหมาะสม
  • วิธีการควบคุมตนเองให้นิ่งและสงบภายใต้ความเครียด
  • เข้าใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากพฤติกรรมที่ตนเองแสดงออกต่อผู้อื่น
  • เข้าใจถึงมุมมอง ความคิด พฤติกรรมที่ผู้อื่นแสดงออกต่อตนเอง

  2. ทักษะการสร้างมิตรภาพ :
  • วิธีการใช้สายตา การแสดงสีหน้า แสดงท่าทางที่เหมาะสมในการสื่อสาร
  • วิธีเริ่มบทสนทนากับผู้ที่มีความสนใจคล้ายกันและวิธีที่เหมาะสมในการเริ่มต้นเข้าร่วมและจบการสนทนา
  • วิธีทำความรู้จักกับเพื่อน การเล่นกับเพื่อน
  • การชักชวนเพื่อนเล่นด้วยกัน การเป็นผู้แพ้ ผู้ชนะ และการรอคอย
  • การเคารพกติกา การยืดหยุ่น และประนีประนอม

เหมาะกับใคร ?


  สำหรับ เด็กอายุ 7-13 ปี หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา โดยต้องผ่านการประเมินจากแพทย์ก่อน ซึ่งแพทย์และนักจิตวิทยาจะเป็นผู้แนะนำว่าเด็กควรฝึกทักษะทางสังคมด้านใด

  จำนวนเด็กต่อกลุ่ม 6 คน
วัน เวลา สถานที่


วันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ค่าลงทะเบียน

  ทักษะการสร้างมิตรภาพ : ราคาท่านละ 12,500 บาท
  ทักษะการจัดการคอารมณ์โกรธ : ราคาท่านละ 12,500 บาท


  หมายเหตุ
  กรณีไม่เข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณีและไม่มีการชดเชยครั้งที่ขาดไป เนื่องจากกิจกรรมประเภทนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์กับเด็กก็ต่อเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นกลุ่ม
ผู้ดูแลกิจกรรม


  โดย คุณจิราพัชร นิลแย้ม นักจิตวิทยา คุณ ทิพวัลย์ ด้วงชู นักจิตวิทยา

ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่..


หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-725-9595