ห้องเรียนผู้ดูแลผู้สูงวัย Smart Caregiver รุ่นที่ 4

รายละเอียด


ผู้สูงวัยเป็นวัยที่ต้องเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลง มากมายทั้งสภาพร่างกาย อารมณ์ สังคม และบทบาท หน้าที่ ซึ่งความเปลี่ยนแปลงนี้นอกจากจะส่งผลกระทบ โดยตรงต่อตัวผู้สูงวัยเองแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อ เหล่าผู้แลอีกด้วย หลักสูตร “ห้องเรียนผู้ดูแล (ผู้สูงวัย) Smart Caregiver” นี้ออกแบบมาสำหรับผู้ดูแลผู้สูงวัยโดยเฉพาะ เพื่อให้ดูแลได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการ กิจวัตรประจำวัน เทคนิคการดูแล การจัดกิจกรรม ที่เหมาะสม การออกกำลังกาย และอาหารการกินที่ ถูกหลัก รวมถึงเทคนิคคลายเครียดสำหรับเหล่า ผู้ดูแลเอง นอกจากนี้กิจกรรมยังเน้นให้มีการแลก เปลี่ยนความรู้และเทคนิคต่างๆ ในกลุ่มผู้ดูแลด้วยกัน เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ได้จริง เพื่อความสุขที่มากขึ้นของคนที่เรารัก และตัวเราเอง

รูปแบบการอบรม


ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

เหมาะกับใคร ?ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุทุกวัย โดยรับจำนวนจำกัดเพียง 10 ท่าน
วัน เวลา สถานที่


วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 13:00 – 15:00 น.
• แนะนำการใช้ Zoom สำหรับผู้ที่ต้องการ

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:00 – 15:00 น.
1. กาย ใจ สังคมที่เปลี่ยนไปของผู้สูงวัย และเรื่องการดูแลยา
• ธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงของผู้สูงวัย ทั้งทางกาย ใจ และสังคม
• โรคสมองเสื่อมและการดูแล
• ยาที่ผู้สูงอายุส่วนมากใช้และวิธีสังเกตอาการข้างเคียงจากยา
• การดูแลยาผู้สูงอายุ วิธีการจัดยาประจำวัน และการเก็บรักษายา

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:00 – 15:00 น.
2. มีปัญหากิจวัตรประจำวัน เราช่วยได้
• การประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน และการดูแลกิจวัตรประจำวัน
• การจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ
• การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:00 – 15:00 น.
3. ออกกำลังกาย ออกกำลังสมอง
• ออกกำลังกายป้องกันหกล้ม
• ออกกำลังกายสมองผ่านการเคลื่อนไหว

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:00 – 15:00 น.
4. อาหารกาย อาหารใจ
• หลักโภชนาการสำหรับผู้สูงอาหาร
• ปัญหาการรับประทานอาหารที่พบบ่อย
• เมนูอาหารสำหรับผู้สูงอายุ
• ดูแลใจ คลายเครียด สำหรับผู้ดูแล

ค่าลงทะเบียน

ฟรี
วิทยากร

โดย
คุณสันติ จันทวรรณ หัวหน้านักกิจกรรมบำบัด
คุณศิริลักษณ์ เฟื่องฟู หัวหน้าแผนกหอผู้ป่วยในและพยาบาลวิชาชีพ
คุณสินีนุช นันท์สูงเนิน พยาบาลวิชาชีพ

เต็มแล้ว ปิดรับสมัคร