แบบประเมินและวิเคราะห์ความสุขของคนไทย (Gross National Happiness)

คำจำกัดความ ความสุข ในที่นี้คือ สภาพชีวิตที่เป็นสุขอันเป็นผลจากการมีความสามารถในการจัดการ ปัญหาในการดำเนินชีวิตมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีโดยครอบคลุมถึงความดีงามภายในจิตใจ ภายใต้สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

"คำแนะนำ"

กรุณาเลือกในช่องที่มีข้อความตรงกับตัวท่านมากที่สุด คำถามต่อไปนี้จะถามถึงประสบการณ์ของท่านในระยะ 1 เดือนที่ผ่านมาโดยให้ท่านสำรวจตนเองและประเมินเหตุการณ์ อาการความคิดเห็น ความรู้สึกของท่านว่าอยู่ในระดับใด แล้วตอบลงในช่องคำตอบที่เป็นจริงกับตัวท่านมากที่สุด


 1. ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านมีความสุข

 2. ท่านรู้สึกภูมิใจในตนเอง

 3. ท่านต้องไปรับการรักษาพยาบาลเสมอๆ เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตและทำงานได้

 4. ท่านพึงพอใจในรูปร่างหน้าตาของท่าน

 5. ท่านมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนบ้าน

 6. ท่านรู้สึกประสบความสำเร็จและความก้าวหน้าในชีวิต

 7. ท่านมั่นใจที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในชีวิต

 8. ถ้าสิ่งต่างๆ ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังท่านจะรู้สึกหงุดหงิด

 9. ท่านสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันต่างๆ ด้วยตัวท่านเอง

 10. ท่านรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหา

 11. ท่านรู้สึกเป็นสุขกับการริเริ่มงานใหม่ๆ และมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จ

 12. ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านไร้ค่าไม่มีประโยชน์

 13. ท่านมีเพื่อนหรือญาติพี่น้องคอยช่วยเหลือท่านในยามที่ท่านต้องการ

 14. ท่านมั่นใจว่าชุมชนที่ท่านอยู่อาศัยมีความปลอดภัยต่อท่าน

 15. ท่านมีโอกาสได้พักผ่อนคลายเครียดอ้างอิง : กรมสุขภาพจิตอ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

สัญญานเตือนที่ต้องมาพบจิตแพทย์