แบบประเมินการทำหน้าที่ครอบครัว (Family Duty)

"คำแนะนำ" โปรดเลือกคำตอบที่ตรงหรือใกล้เคียงกับความรู้สึกจริงของท่านมากที่สุด


 1. สมาชิกในครอบครัวช่วยกันแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในบ้านได้

 2. มีการพูดคุยกันเสมอว่า วิธีการแก้ปัญหาที่ทำไปนั้นได้ผลหรือไม่

 3. เมื่อคุณขอให้คนในครอบครัวทำอะไรให้คุณมักไม่แน่ใจว่าเขาจะทำให้หรือเปล่า

 4. ครอบครัวของคุณแสดงความรักใคร่เอ็นดูต่อกัน

 5. คุณรู้สึกมีอิสระและเป็นตัวของตัวเอง

 6. คนในครอบครัวสามารถทำผิดได้โดยไม่ต้องรับโทษ

 7. สมาชิกในครอบครัวทุกคนเข้ากันได้เป็นอย่างดี

 8. เมื่อมีปัญหามักมีการปรึกษากันว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร

 9. บ่อยครั้งที่คุณไม่สามารถพูดในสิ่งที่คุณคิดหรือรู้สึก

 10. ทุกคนในครอบครัวมีงานบ้านที่ต้องรับผิดชอบ

 11. แต่ละคนแสดงความรู้สึกทั้งดีและไม่ดีต่อกันอย่างเปิดเผย

 12. คนในครอบครัวจะสนใจคุณก็ต่อเมื่อเรื่องนั้นเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเขา

 13. ครอบครัวของคุณ ห้ามมีการทำร้ายร่างกายกัน

 14. สมาชิกในครอบครัวมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

 15. การตกลงเรื่องต่างๆ ร่วมกันเป็นไปได้ลำบาก เพราะไม่ค่อยเข้าใจกัน

 16. ทุกคนสามารถพูดกันตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อม

 17. ครอบครัวของคุณไม่เคยขาดสิ่งจำเป็น เช่น อาหาร เสื้อผ้า ยารักษาโรค ฯลฯ

 18. บางคนในครอบครัวไม่ค่อยแสดงอารมณ์ หรือความรู้สึก

 19. ทุกคนยอมรับว่า แต่ละคนมีแบบฉบับของตนเอง

 20. ครอบครัวของคุณรักใคร่ปรองดองกันดี

 21. บางคนในครอบครัวก็ยุ่งวุ่นวายกับคนอื่นมากเกินไปจนน่าอึดอัดใจ

 22. ขณะนี้ครอบครัวของคุณมีความสุขดีพอแล้ว

 23. คุณรู้ชัดเจนว่าแต่ละคนรู้สึกอย่างไรเมื่อฟังจากคำพูดของเขา

 24. ครอบครัวของคุณต่างคนต่างอยู่

 25. ครอบครัวของคุณเผชิญกับปัญหาต่างๆ ร่วมกันได้ดี

 26. ครอบครัวของคุณแก้ปัญหาความไม่สบายใจระหว่างกันได้ค่อนข้างดี

 27. ครอบครัวของคุณมีลักษณะตามสบาย ไม่ยึดถือมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ใดๆ

 28. ทุกคนมักจะพูดกันตรงๆ แทนที่จะพูดผ่านอีกคนหนึ่ง

 29. แต่ละคนปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

 30. ในครอบครัวของคุณ ใครจะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบ

 31. คุณกล้าบอกคนในครอบครัวเมื่อเขาทำในสิ่งที่คุณไม่ชอบ

 32. ในยามวิกฤติคนในครอบครัวสามารถพึ่งพาอายศัยกันได้

 33. ผู้ใหญ่ในครอบครัวออกคำสั่ง หรือควบคุมเด็กมากเกินไป

 34. คุณระบายความทุกข์ใจให้คนในครอบครัวฟังได้

 35. ครอบครัวของคุณให้ความสำคัญต่อความรู้สึกของสมาชิก

 36. ในครอบครัวของคุณมีความรู้สึกที่ไม่ดีเกิดขึ้นมากมาย