คำถามที่พบบ่อย

คำตอบ : กรุณานัดหมายล่วงหน้าเพื่อความรวดเร็วในการรับบริการ โดยติดต่อแผนกเวชระเบียนที่ โทร. 02 725 9592 และนำบัตรประชาชนของผู้เข้ารับบริการมาในวันนัดหมายด้วย

คำตอบ : แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07:00-20:00 น. แผนกฉุกเฉิน เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง

คำตอบ : อัตราค่ารักษาและบริการ ครั้งละ 500-3,000 บาท ซึ่งอาจไม่เท่ากันในแต่ละโรคและแต่ละบุคคล ขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ โดยพิจารณาจากระยะเวลาและความซับซ้อนของโรค สามารถสอบถามค่าใช้จ่ายเบื้องต้นได้ที่ โทร 02 725 9595

คำตอบ : ทางโรงพยาบาลไม่ได้เปิดรับสิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ หรือสิทธิประกันสุขภาพกับบริษัทประกันใดๆ โปรดสอบถามสิทธิและหลักฐานที่ต้องใช้ในการเบิกกับทางต้นสังกัดหรือบริษัทประกันของผู้เข้ารับบริการ

คำตอบ : ติดต่อขอรับสำเนาใบเสร็จรับเงินได้ที่แผนกการเงิน โรงพยาบาลมนารมย์ หรือสามารถแจ้งชื่อ ที่อยู่ เพื่อจัดส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์

คำตอบ : ทางโรงพยาบาลมนารมย์ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันที่ในเอกสารทางการเงินได้

คำตอบ : เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลการรักษา ผู้ป่วยจึงต้องกรอกเอกสารในการขอข้อมูลการรักษาด้วยตนเองที่โรงพยาบาลฯ เท่านั้น

คำตอบ : ผู้ป่วยสามารถติดต่อขอซื้อยาได้ โดยแจ้ง ชื่อ นามสกุล และชื่อแพทย์เจ้าของไข้ แก่เจ้าหน้าที่เพื่อประสานงาน ในกรณีผู้ป่วยอยู่ต่างประเทศ สามารถให้ญาติเข้ามาติดต่อรับยาได้ที่โรงพยาบาลมนารมย์

การบริการของโรงพยาบาล

การบริการทั้งหมด