กิจกรรมส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)


อลิสรา ราตรี
นักกิจกรรมบำบัด โรงพยาบาลมนารมย์

การที่เด็กมีความฉลาดทางอารมณ์อย่างเหมาะสมจะส่งผลให้เด็กอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ รู้จักอดทน รอคอย จิตใจร่าเริง มีน้ำใจ รู้แพ้ รู้ชนะ ยอมรับผิด ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมี โดยกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีความฉลาดทางอารมณ์ มี 3 หัวข้อ ดังนี้


EQ

1. ดี

ส่งเสริมทำตามกฎกติกา ยอมรับผิด ควบคุมอารมณ์ได้ดี เข้าใจตนเองและผู้อื่น
• เกม อารมณ์ฉัน อารมณ์เธอ

ให้เด็กทายอารมณ์ในบัตรภาพ จากนั้นกำหนดอารมณ์ให้เด็ก แล้วให้เด็กหาภาพตามนิตยสารต่างๆ เกี่ยวกับอารมณ์ที่กำหนด และสอนให้แสดงสีหน้าของตนเองตามอารมณ์นั้นๆ
เมื่อทำกิจกรรมเสร็จ ให้ทบทวนอารมณ์และแนะนำวิธีจัดการความโกรธที่เหมาะสม เช่น หายใจเข้าออกช้าๆ นับเลข 1-10 และสอน i-message


• เกม อยากเป็นคนดีต้องทำอย่างไร
หาเหตุการณ์ที่เป็นตัวอย่างให้กับเด็กทั้งดีและไม่ดี เช่น ปาของใส่เพื่อน ขโมยกล่องดินสอเพื่อน ช่วยครูยกของ ช่วยคุณแม่ทำงานบ้าน เป็นต้น แล้วให้เด็กตอบว่าเหตุการณ์นี้ดีหรือไม่ จากนั้น ให้เด็กช่วยกันคิดสถานการณ์ที่ตนเองเคยทำ ทั้งดีและไม่ดี แล้วแชร์ผลดีและผลเสียของเหตุการณ์นั้นๆ
เมื่อทำกิจกรรมเสร็จ ควรสรุปถึงผลดีและผลเสียที่ได้

EQ


2. เก่ง

ส่งเสริมให้มีความพยายาม ตั้งใจทำงานให้สำเร็จ แก้ไขปัญหา และกล้าแสดงความคิดเห็น
• เกม Tangram

- แบบเดี่ยว กำหนดภาพให้เด็กต่อตามแบบ สามารถปรับความยากง่ายและให้ความช่วยเหลือได้ ตามเหมาะสม
- แบบกลุ่ม กำหนดภาพให้เด็กช่วยกันต่อตามแบบ แต่ต้องกระตุ้นให้เด็กช่วยกันคิด และส่งเสริม ให้เด็กรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความสามัคคีไม่แย่งหรือเกี่ยงกันทำ
เมื่อทำเสร็จให้สรุปถึงการทำกิจกรรมแบบเดี่ยว/แบบกลุ่ม และสรุปถึงข้อดี ข้อเสียของแต่ละกิจกรรม


• เกม UNO

ให้เด็กร่วมกันเล่นเกม UNO โดยสอนกติกาและตกลงกติกาการเล่นก่อน
เมื่อทำกิจกรรมเสร็จ ให้สรุปถึงการเล่นเกมเป็นกลุ่ม การรู้แพ้ รู้ชนะ กฎกติกาของเกมและการรอคอยระหว่างผู้อื่นเล่นอยู่EQ


3. สุข

ส่งเสริมให้รู้จักพอใจ ภูมิใจในตนเอง สามารถหากิจกรรมที่ผ่อนคลายให้ตนเองได้ มีความยืดหยุ่น ยิ้มแย้ม แจ่มใจ เมื่อโกรธหรือผิดหวังก็สามารถกลับมาเป็นปกติได้โดยใช้เวลาไม่นาน
• กิจกรรมงานประดิษฐ์

เช่น ทำกล่องดินสอจากไม้ไอศกรีม ทำสมุดโน้ตของตนเอง เป็นต้น ให้เด็กประดิษฐ์สิ่งของและสามารถกระตุ้นให้เด็กออกแบบตามที่ตนเองชอบได้
เมื่อทำกิจกรรมเสร็จ สรุปประโยชน์ที่ได้รับ เช่น การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์หรือเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง


• กิจกรรมทำขนมง่ายๆ เช่น บัวลอย

ให้เด็กทำบัวลอยในขั้นตอนการผสมแป้งและการปั้น โดยควรระมัดระวังเรื่องความร้อนและของมีคม
เมื่อทำกิจกรรมเสร็จ ให้มารับประทานร่วมกัน จะส่งเสริมให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและ มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับครอบครัว


EQ
  • ค้นหาแพทย์และนักบำบัด
  • โทรนัดหมายแพทย์
  • ติดต่อสอบถาม