แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 52 ข้อ
 แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับผู้ใหญ่ (อายุ 18-60 ปี) และสำหรับ วัยรุ่น (อายุ 12-17 ปี)

ความฉลาดทางอารมณ์ คือ ความสามารถทางอารมณ์ในการดำเนินชีวิตอย่าง สร้างสรรค์และมีความสุข การรู้จัก ความฉลาดทางอารมณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาและการใช้ศักยภาพ ตนเองในการดำเนินชีวิตครอบครัว การทำงาน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี ความสุขและประสบความสำเร็จ

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ มี 52 ข้อ เริ่มทำแบบทดสอบ กรุณาเลือกช่วงอายุ