แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (8 ข้อ)
คำชี้แจง : โปรดเลือกคำตอบที่ตรงหรือใกล้เคียงกับความรู้สึกจริงของท่านมากที่สุด โปรดตอบให้ครบทุกข้อ

ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ท่านมีอาการหรือความรู้สึกนึกคิดดังข้อคำถามต่อไปนี้หรือไม่

   1. รู้สึกจิตใจหม่นหมองหรือเป็นทุกข์จนอยากร้องไห้ (เกือบตลอดทั้งวัน)   ไม่มี
   2. รู้สึกหมดอาลัยตายอยาก   ไม่มี
   3. รู้สึกไม่มีความสุข หมดสนุก กับสิ่งที่ชอบและเคยทำ   มี   ไม่มี
   4. คิดอะไรได้ช้ากว่าปกติ   มี   ไม่มี
   5. รู้สึกอ่อนเพลียง่ายเหมือนไม่มีแรง   มี   ไม่มี
   6. นอนหลับๆ ตื่นๆ หลับไม่สนิท   มี   ไม่มี
   7. รู้สึกสิ้นหวัง เป็นทุกข์จนไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไป   มี   ไม่มี
   8. กำลังคิดฆ่าตัวตาย   มี   ไม่มี

     

แหล่งอ้างอิง: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (Department of MentalHealth, Ministry of Public Health.)