การประเมินทางจิตประสาท (Psycho-neurological Assessment)

     ประเมินสภาวะการทำงานของสมอง (Mental Status) เพื่อการวินิจฉัยว่าสมองส่วนใดที่เกิดพยาธิสภาพ
 •      ความสามารถในการรับรู้ และการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม (awareness and
          responsiveness to the environment and senses) และวิธีการใช้เชาว์
          ปัญญาในการปรับตัว และแก้ไขปัญหาต่างๆ

 •        ความสามารถทางสติปัญญา เช่น การปรับตัวให้เข้ากับการเวลา สถานที่ และ
          บุคคล (orientation with reference to time, place, and person)
          ความเข้าใจ (Comprehension) การเอาใจใส่ (Attention) ความจำ (Memory)  
          ความคิดและการให้เหตุผลในลักษณะของนามธรรม (Abstract
          Reasoning) การตัดสิน (Judgment) ภาษา (Language Function)

        กระบวนการคิด การจัดการและการวางแผน (Executive Function) ขั้นตอน
          ของการคิด ความสลับซับซ้อนของแผน การรับรู้เชิงโครงสร้าง ความเร็วใน
          การ ปฏิบัติงาน ความสามารถทางมิติสัมพันธ์