การประเมินทางด้านจิตวิทยาคลินิก (Clinical Inventory)

     ประเมินหาพยาธิสภาพทางจิต (Psycho-pathology) เพื่อการวินิจฉัยโรคและวางแผนบำบัด แบบทดสอบมีหลากหลายลักษณะ เป็นแบบ projective tests
และแบบ structured tests แบบทดสอบแบ่งตามวัยเด็ก ก่อนวัยรุ่น วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และวัยสูงอายุ

  •       ประเมินหาบุคลิกภาพหรือรูปแบบพฤติกรรมที่แสดงถึงพยาธิสภาพทางจิต

  •       ประเมินความคิดที่แสดงถึงพยาธิสภาพทางจิต

  •       ประเมินอารมณ์ที่แสดงถึงพยาธิสภาพทางจิต

  •       ความขัดแย้งภายในตัวเองและความขัดแย้งกับบุคคลอื่น

  •       แรงจูงใจ ทัศนคติ และจินตนาการของผู้รับการประเมิน

  •       การใช้กลไกการป้องกันตนที่แสดงถึงพยาธิสภาพทางจิต