การประเมินบุคลิกภาพ (Personality Inventory)
         ประเมินบุคลิกภาพที่มีผลกระทบการเรียน การเข้าสังคมและการใช้ชีวิตประจำวัน


        ประเมินสมาธิสั้น (Hyper-active Attention Deficit): ประเภทของสมาธิสั้น
           ความหุนหัน ขาดความยั้งคิด พฤติกรรมเสี่ยง ความก้าวร้าว

 •       ประเมินการปฏิสัมพันธ์ของผู้รับการประเมินกับพ่อแม่ ครูหรือ ผู้บังคับบัญชา
          และเพื่อนและทัศนคติที่มีต่อการให้รางวัลและการลงโทษ

 •       วิธีการและทักษะการแก้ปัญหาของผู้รับการประเมิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
           ของที่บ้านและโรงเรียน / ที่ทำงาน

 •       ประเมินพฤติกรรมที่เป็นปัญหา พฤติกรรมเสี่ยงที่จะทำร้ายตนเองและ/หรือผู้อื่น
          และอัตลักษณ์ ของผู้รับการประเมิน (Self-concept and Self-esteem)

 •       ประเมินบุคลิกภาพเด่นและด้อย การเป็นผู้นำ ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         การตัดสินใจ ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และความสามารถในการ
         รับมือกับความเครียด