พฤติกรรมการปรับตัว (Adaptive Behavior)

     ประเมินพฤติกรรมการปรับตัวด้านต่าง ๆ ว่าเหมาะกับวัยหรือไม่ ผลที่ได้จะนำไปประกอบการวินิจฉัยการประเมินในทาง Neurological Tests และวางแผนการบำบัด

 •        ด้านการสื่อสาร (Communication) วัดทักษะในการฟังและความเข้าใจ และทักษะด้านการพูด
          อ่านและเขียน

           - ทักษะการฟังและความเข้าใจภาษา
           - ทักษะด้านการพูด ความสามารถแสดงออกทางภาษาได้ทั่วไป
           - ทักษะการอ่านและการเขียน             

 •        ด้านการใช้ชีวิตประจำวัน (Daily Living) วัดทักษะการดูแลตนเองและทักษะด้านการใช้ชีวิต
          ในชุมชน

           - ทักษะการดูแลตนเอง สามารถทำกิจวัตรประจำวัน
           - ทักษะการทำงานบ้าน
           - ทักษะด้านการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งการช่วยเหลือตนเองในสังคม

 •        ด้านทักษะทางสังคม (Social Skills) รู้กาลเทศะและการแสดงออกที่เหมาะสม

           - การปรับตัวด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น สามารถเข้าหาผู้อื่นได้
           - ทักษะในการสังเกตอารมณ์ของตนเองและของผู้อื่น
           - การเล่นและการใช้เวลาว่าง รู้จักป้องกันตัวเองจากเด็กที่เล่นแรง
           - การเล่นโดยใช้จินตนาการ รู้จักแบ่งปันของเล่นกับเพื่อนโดยไม่ต้องขอ
           - การละเล่นที่มีกฎกติกาได้

 •        ด้านการทำงานของกล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็ก (Gross Motor and Fine Motor Skills)            ประเมินว่าพัฒนาการ ของเด็กในด้านนี้เหมาะแก่วัยหรือไม่   
           
              - หรือมีความบกพร่องในด้านใด โดยประเมินในด้าน
 •            - การรับข้อมูลและให้ความหมายข้อมูล
 •            - การจัดเก็บและเรียกคืนข้อมูล
             - การทำงานของกล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็ก           
             - กระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างประสาทการรับและส่งข้อมูลและ
               กล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็ก