ความสามารถทางภาษาอังกฤษ/ไทย (Tests of English/Thai Fundamental Language)

     แบบทดสอบที่ใช้วิเคราะห์ทักษะทางภาษาของเด็กในวัยเรียนเพื่อประเมินว่ามีความบกพร่องในการรับสารและสื่อสารหรือไม่และอย่างไร ประกอบด้วยแบบทดสอบเกี่ยวกับความหมายของคำ โครงสร้างของคำและประโยค ความจำข้อมูลที่เป็นภาษา 


   
 ความสามารถในการรับข้อมูล (Receptive Language)
     ประเมินความเข้าใจและความสามารถที่จะจดจำ
       ปฏิบัติตามคำสั่งที่มีความยาวมากขึ้นและความซับซ้อนมากขึ้น
       ความสามารถในการเข้าใจและจดจำเรื่องราว สามารถเล่าเรื่องหรือตอบคำถาม
        เกี่ยวกับเรื่องที่ได้ฟัง
       ประเมินความเข้าใจและความสามารถในการคิดแบบนามธรรม
       ประเมินความเข้าใจในเรื่องความหมายของคำและประโยค

    ความสามารถในการสื่อสาร (Expressive Language)
     ประเมินความสามารถในการสื่อสารด้วยการพูดและเขียน

  •       ประเมินความสามารถในการสะกดคำ
  •       การสร้างประโยคความเดียวและประโยคเชิงซ้อน
          ประเมินความสามารถในการจำและสามารถพูดทวนประโยคที่ได้ยินได้อย่างถูกต้อง
          ประเมินความสามารถในการจัดเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องตามไวยากรณ์และได้ความหมายครบถ้วน
          เรียบเรียงประโยคเป็นเรื่องราวตามลำดับขั้นตอน เป็นเหตุเป็นผล