ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (Achievement Tests)

     วัดผลการเรียนในด้านของภาษาและการคิดคำนวณ ซึ่งมีผลต่อการเรียนในวิชาอื่นๆ และพัฒนาการทางความคิดและภาษา นำผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ของผู้ถูกประเมินไปเปรียบเทียบ กับเด็กอื่น ในวัยเดียวกันหรือเด็กอื่นในชั้นเรียนเดียวกัน นอกจากนี้ยังนำผลการทดสอบมาวิเคราะห์หา ทักษะเด่นและทักษะด้อยในการเรียนแต่ละวิชา

        Math Applications
          วัดความเข้าใจหลักการและ การใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาโจทย์ที่พบในชีวิต
           ประจำวัน

 •       Math Computation
          วัดทักษะการคำนวณเบื้องต้น (บวก ลบ คูณ หาร) และทักษะการคำนวณเบื้องสูงในวิชาพีชคณิต
          เรขาคณิต สถิติ เป็นต้นในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

 •       Reading  Decoding
         วัดทักษะการอ่านคำโดยการสะกดคำ ออกเสียงตัวพยัญชนะ สระ สระประสม และพยางค์
         โดยเริ่มจากคำง่ายไปหายาก

 •       Spelling/Writing
         วัดทักษะการเขียนคำโดยการสะกดคำตามเสียงตัวพยัญชนะ สระ สระประสม และพยางค์
         โดยเริ่มจากคำง่ายไปหายาก การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามไวยากรณ์ และเขียนเรียงความได้
         ถูกต้องตามหลักการเขียน

 •       Reading Comprehension
         วัดทักษะความเข้าใจในบทความหรือเรื่องที่อ่าน โดยประเมินทั้งความเข้าใจในเนื้อเรื่องและ
         ความเข้าใจ โดยต้องตีความหรือหาความนัยของข้อความหรือประโยคที่อ่าน