ความสามารถทางปัญญา (Tests of Intellectual Abilities)

      วัดระดับของสติปัญญาทั่วไปของผู้ถูกประเมิน และเปรียบเทียบกับเด็กอื่นๆ ในวัยเดียวกัน
 

     Crystallized Intelligence
     Learned Intellectual Abilities ความฉลาดนี้เกี่ยวข้องการศึกษาในโรงเรียน เป็นความสามารถในการสร้างความคิดและความเข้าใจจากภาษาเป็นการใช้สติปัญญา
ในการแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ได้เรียนรู้มาหรือวิธีทางวิชาการ 

 •       วัดความรู้ทั่วไป
 •       ความฉลาดในการสร้างความคิดด้วยภาษา
 •       ความรู้ทางคำศัพท์ซึ่งส่งผลต่อการเรียน การค้นหาและสังเคราะห์ข้อมูล
 •       การคิดคำนวณและการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณ
 •       ความรู้และความเข้าใจทางสังคม

       Fluid Intelligence
       Biological Capacities ความฉลาดทางพันธุกรรมซึ่งจะเติบโตพร้อมกับพัฒนาการ
  ด้านต่างๆ ของเด็ก เป็นความฉลาดของเด็กในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อความ
  อยู่รอด

          วัดความสามารถในการปฏิบัติงาน จากการรับรู้และสร้างความคิดจากสิ่งที่เห็น
 •         วัดความสามารถในการประเมินสถานการณ์ เหตุ และผลของการเกิดสถานการณ์นั้นๆ
 •         วัดการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์โดยอาศัยเหตุผลทางมิติสัมพันธ์
 •         การสังเคราะห์และการจัดระเบียบในสิ่งที่เห็นจากการสังเกต
     Working Memory
     Working Memory ความสามารถในการรับข้อมูล บูรณาการข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ และการเรียกข้อมูลมาใช้งาน
     
         วัดการจำในระยะสั้นสิ่งที่ได้ฟัง
         การรับและจัดการกับข้อมูล
         ประเมินการคิดเป็นขั้นตอนและความสามารถทางมิติสัมพันธ์
         วัดการเอาใจใส่ ความสามารถในการคงสมาธิ   
    
     Processing Speed

     Processing Speed ความยืดหยุ่นในการคิดและความสามารถในการทำความเข้าใจกับสื่อที่รับรู้ด้วยการเห็น
    
        สังเกตความแตกต่างของสิ่งที่เห็น
        การแยกแยะข้อมูลและจัดให้เข้าระบบข้อมูลด้วยความเร็ว     
        วัดความสามารถในการเรียนสิ่งใหม่ ๆ รวมทั้งวัดความเร็วและความแม่นยำ
        การทำงานประสานกันระหว่างกล้ามเนื้อมัดเล็กและการมองเห็น