อำไพพิศ บุนนาค
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
ปริญญาตรี ด้านการศึกษาพิเศษ ค.บ.  สาขาการบกพร่องทางการเห็น /วิชาโท ปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

  ป.บัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  ปริญญาโท ด้านการศึกษาพิเศษ กศ.ม. สาขาการบกพร่องทางสติปัญญา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปัจจุบัน กำลังศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาจิตวิทยาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
   
ประวัติการทำงาน :  
2534 ครูการศึกษาพิเศษประจำชั้นเรียนพิเศษระดับปฐมวัย โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
2539 – 2546 ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง
2549 – 2554 หัวหน้างานเรียนร่วมโรงเรียนวัดอุทัยธาราม สพป.กทม.
2554 – 2557 หัวหน้างานเรียนร่วมโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป.กทม.
ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ประสานงานเรียนร่วมศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ
  เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจผลงานของนิสิตปริญญาโทของสถาบันที่ได้รับมอบหมาย และตรวจผลงานวิชาการครู คศ.3
  อาจารย์พี่เลี้ยงวิชาการฝึกประสบการณ์ของนิสิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  เป็นวิทยากรอิสระด้านการศึกษาพิเศษ/ด้านปฐมวัย
   
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :

ครูชำนาญการพิเศษ  เด็กที่มีความต้องการพิเศษกลุ่มบกพร่องทางสติปัญญา  ออทิสติก  มีปัญหาทางการเรียนรู้  และสมาธิสั้น

   
ภาษา : ไทย