สิริพร จารุจารีต
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
 
พ.ศ. 2553 ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต คณะการศึกษาพิเศษ สาขาเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2537 ประกาศนียบัตรวิชาชีพภาษาต่างประเทศ/ภาษาไทย สาขาวิชาเอกมัคคุเทศก์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
พ.ศ. 2534-2537 ศิลปศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ประวัติการทำงาน :  
พ.ศ. 2549-2556 ครูสอนพิเศษ เด็กบกพร่องทางสติปัญญา (ครูประกบ)
พ.ศ. 2543-2544 ครูจ้าง โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ สังกัดสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน ครูการศึกษาพิเศษ โรงพยาบาลมนารมย์
พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน ครูการศึกษาพิเศษ คลินิคมีรัก
   
สาขาที่เชี่ยวชาญ : ครูการศึกษาพิเศษ
   
ภาษา : ไทย