กภ.พนิตา สุภาพ
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 ปริญญาตรี วุฒิบัตร วทบ.( กายภาพบำบัด)
 

 

ประวัติการทำงาน :          
2546-2547      คลินิกกายภาพบำบัดแพทย์จิตติน
2548-2550     โรงพยาบาลโกลเด้นเยียร์
2551-ปัจจุบัน   โรงพยาบาลมนารมย์
   
ประวัติการเข้าร่วมอบรม :

อบรมเชิงปฏิบัติการ การเลิก และUpdate Physical Therapy Approach in Stroke วันที่9-10 กรกฎาคม 2552 จัดโดย คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์และเครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทย

ปลอดบุหรี่ ร่วมกับ สภากายภาพบำบัด 

   
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการนวดเพื่อการบำบัดภาวะทางข้อและกล้ามเนื้อ วันที่ 26-29 ตุลาคม 2552
จัดโดยสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

   
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Neck Pain Management ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม และ 6-7 กุมภาพันธ์ 2553 จัดโดย กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับ สมาคมกายภาพบำบัด แห่ง
ประเทศไทย

 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Therapeutic exercise prescription วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2554
จัดโดยสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

   
 

อบรมการประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง Recent Advances in Stroke Management วันที่ 24-25 เมษายน 2555 จัดโดยสมาคมกายภาพบำบัด

   
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการทางกายภาพบำบัดกีฬา วันที่ 9-11 กรกฎาคม 2555

 

อบรมการประชุมวิชาการ เรื่อง Exercise is Medicine : Clinical and Experimental Evidence
วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556 จัดโดยภาคสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

   
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Physical Therapy Management in Musculoskeletal Conditions: Advanced Manual Therapy Techniques for Neck Disorders” วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2556
จัดโดยภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
กายภาพบำบัด
   
ภาษา :

ไทย อังกฤษ