บุบผา สงศรี
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
 
2557

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาจิตวิทยาคลินิกและชุมชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2553   

การศึกษาบัณฑิต  สาขาการศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   
   
ประวัติการทำงาน :  
2553

ครูการศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร

2554-ปัจจุบัน ครูการศึกษาพิเศษ โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
   
ประกาศนียบัตร : ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ออกโดยคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :

เชี่ยวชาญด้านการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เช่น เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้, เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา, เด็กออทิสติก, เด็กเรียนรู้ช้า, เด็กสมาธิสั้น

   
ภาษา : ไทย