ฉันทิดา สนิทนราทร
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
 
  ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะจิตวิทยา สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
PG Certificate & Diploma in Play Therapy, Play Therapy International, The International Society
for Child and Play Therapy (PTI), The Academy of Play and Child Psychotherapy (APAC) & Canterbury Christ Church University, UK  (เกียรตินิยมอันดับ 1)
  Certificate in English for Teaching Children, Australian TESOL Training Centre, Australia
(with Excellent)
  Certificate in English for Teaching Younger Learners, International House Sydney, Australia
   
คุณวุฒิ :  
  ประกาศนียบัตรรับรองวิชาชีพนักเล่นบำบัด จาก International Board of Child and Play Therapy ประเทศอังกฤษ
  สมาชิกสมาคมนักเล่นบำบัดจากประเทศอังกฤษ (The International Society for Child and Play Therapy, Uckfield, England)
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
 
 

การเล่นบำบัดสำหรับเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาด้านอารมณ์ สังคม พฤติกรรม และปัญหาสุขภาพจิตต่างๆ เช่น โรคซึมเศร้า สมาธิสั้น ออทิสติก ความเครียดวิตกกังวล ปัญหาการสื่อสาร ปัญหาพัฒนาการล่าช้า ปัญหาพฤติกรรม เป็นต้น โดยใช้การเล่นในการบำบัด เช่น การเล่นทราย การเล่นสมมติ ศิลปะ การเคลื่อนไหว การทำสมาธิ ดนตรี หุ่นมือ นิทานและเรื่องเล่าบำบัด

   
ภาษา : ไทย อังกฤษ