ตารางแพทย์ออกตรวจ
ตารางแพทย์ออกตรวจ : เดือนกรกฎาคม 2561 เพื่อความสะดวกหรือมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ ได้ที่แผนกเวชระเบียน 02-7259595
ต่อ 2158, 592 หรือ E-mail :[email protected]
 
รายนามแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
พญ.กมลชนก เหล่าชัยศรี 07.30 - 12.30 07.30 - 12.30 07.30 - 12.30 07.30 - 12.30 07.30 - 12.30
07.30 - 10.30
07.30 - 13.00
นพ.กฤษกร สุขวัฒน์วิบูลย์   09.00 - 17.00 09.00 - 17.00 09.00 - 17.00 09.00 - 17.00 09.00 - 17.00 09.00-12.00
นพ.กฤษณ์ ศรีธิหล้า          
08.00-12.00
 
พญ.กัณฐิกา ดีคำปา          
09.00-16.00
13.00-16.00
พญ.กันยา พาณิชย์ศิริ     16.00 - 20.00        
พญ.กีรติ พัฒนเสรี          
11.00-16.00
 
07.00-12.00
07.00-12.00

08.30-10.30
เฉพาะที่นัดหมาย

     
09.00-12.00
นพ.เจษฎา ยิ่งวิวัฒนพงษ์
17.30-20.00
17.30-20.00
นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ  
09.00-17.00
เฉพาะสัปดาห์ที่ 2, 4
นพ.ชัยพร วิศิษฏ์พงศ์อารีย์   13.00 - 17.00  
พญ.ชนม์นิภา บุตรวงษ์  
09.00-16.00
 
พญ.โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ
13.00-17.00
พญ.ฐานิยา บรรจงจิตร  
09.00-14.00
08.40-15.00
นพ.ฐิติกร สุวรรณแสง  
09.00-15.00
09.00-15.00
นพ.ฐิรวัฒน์ อัครสุต 09.00-16.00 09.00-16.00 09.00-16.00 09.00-16.00 09.00-16.00 09.00-12.00  
          08.00 – 17.00 08.00 – 12.00
นพ.ทรงพล โลดทนงค์           10.00 – 17.00 09.00 – 16.00
พญ.ธรรมาภรณ์ บุญวิสุทธิ์ 09.30-16.30 17.00-20.00         09.30 – 16.30
นพ.ธิติ ภัคดุรงค์
16.00-20.00
     
09.00-14.00
 
นพ.ธีรยุทธ รุ่งนิรันดร        
08.40-17.00
 
นพ.ธันยา วิชัยโกศล          
09.00-16.00
เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3,5
นพ.ณัฐพล จงสุขวรากุล
16.30-19.30
       
14.00-17.00
 
ดร.พญ. ณัฎฐิณี จันทรรัตโนทัย
17.00-20.00
17.00-20.00
   
พญ.นพร อัญสกุล 14.00 - 17.00   09.00 - 12.00
14.00-19.00
เฉพาะสัปดาห์ที่ 2, 4
 
 
08.00-14.00
       
12.00-16.00
08.30-16.00
           
08.00-12.00
นพ.ปทานนท์ ขวัญสนิท    
16.30-20.00
 
16.30-20.00
08.30-12.00
 
09.00-17.00
09.00-17.00
09.00-17.00
09.00-17.00
09.00-18.00
09.00-18.00
     
09.00-17.00
09.00-17.00
09.00-16.00
09.00-15.00

13.00-15.00

 
พญ.ปองขวัญ ยิ้มสอาด

16.00-19.00

 

13.00-17.00 ออกตรวจ 1,3,5 ของเดือน

พญ.พงษ์สุดา ป้องสีดา    
09.00-18.00
08.00-11.00
พญ.พัทธีรา ดิษยวรรณวัฒน์  
17.00-20.00
17.00-20.00
 
พญ.พันตรี เกิดโชค  
09.00-18.00
พญ.พนิดา รณไพรี  
14.00-18.00
 
16.30-18.00
  11.30 - 15.00
11.30 - 15.00
11.30 - 15.00
 
09.00-14.00
   
10.00-16.00
 
16.30-19.30
17.00-20.00
 
08.30 - 15.00 13.00 - 19.30 08.30 - 15.00 08.30 - 15.00 12.00 - 18.30
สัปดาห์ที่ 2 3 และที่ 4 ของเดือน
   
13.30-16.30 13.30-16.30        
     
17.00-20.00
   
นพ.ภัทรพล ตั้งเจตนาพร        
09.00-12.00
 
พญ.ภัทราภรณ์ กินร        
09.00-15.00
สัปดาห์ที่
1,3,5
 
14.00-20.00
14.00-20.00
14.00-20.00
10.00-20.00
17.00-20.00
สัปดาห์สุดท้าย
ของเดือน
       
09.30-17.00
09.00-14.00
09.00-14.00
09.00-14.00
09.00-14.00
09.00-14.00
14.00-17.00
14.00-17.00
พญ.ณัชศศิสม อรุณรัตนพงศ์
09.00-18.00
09.00-17.00
 
09.00-17.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-17.00
14.00-17.00
09.00-17.00
09.00-17.00
09.00-18.00
09.00-18.00
09.00-18.00
09.00-18.00
 
09.00-18.00
นพ.ลัญฉน์ศักดิ์ อรรฆยากร
17.30-20.00
 
17.30-20.00
พญ.วนิดา รัตนสุมาวงศ์      
09.30-15.30
10.40 - 12.00
เฉพาะนัดเท่านั้น
09.00-15.00
09.00-15.00

08.40-17.00

08.40-16.00
17.00-20.00
09.00 - 18.00  
พญ.ศันสนีย์ นิซู
16.00-19.00
     
พญ.สิริพัชร เพิงใหญ่
09.00-17.00
09.00-19.00
 
09.00-19.00
09.00-17.00
   
นพ.สมบัติ ศาสตร์รุ่งภัค 07.00-12.00 07.00-12.00
07.00-12.00
  07.00-13.00
17.00-20.00
17.00-20.00
17.00-20.00
17.00-20.00
   
09.00-10.30
13.00-18.00
09.00-18.00
09.00-18.00
09.00 - 16.00
พญ.อังคณา อัญญมณี
09.00-14.00
       
09.00-12.00
พญ.อุมามน พวงทอง
10.00 - 13.00
10.00 - 18.00
13.00 - 19.00
13.00-19.00
 
16.00 - 20.00
 
08.00 - 12.00
 
 

หมายเหตุ :

 1. กรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์เพื่อทำการนัดหมายล่วงหน้าได้ที่
  แผนกเวชระเบียน หมายเลขโทรศัพท์ 02-725-9595 02-399-2822
  หรืออีเมล [email protected]
 2. เพื่อความสะดวกในการรับบริการในวันที่มาพบแพทย์ครั้งแรก
  กรณีผู้ใหญ่       กรุณาติดต่อที่แผนกเวชระเบียน ก่อนเวลานัดหมาย 15 นาที พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
  กรณีเด็ก           กรุณาติดต่อที่แผนกเวชระเบียน ก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที พร้อมสูติบัตร หรือบัตรประจำตัวประชาชนเด็ก
 3. กรณีที่ไม่ได้ติดต่อนัดหมายล่วงหน้า สามารถติดต่อแผนกเวชระเบียน ชั้น 1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตารางนัดหมายให้ท่านอีกครั้ง
  (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ป่วยที่มีนัดหมายแล้ว)