กลุ่มฝึกทักษะทางสังคม Social Skills

รายละเอียด


  ช่วยให้เด็กที่ขาดทักษะการเข้าสังคมสามารถปรับตัวและพัฒนาทักษะด้านนี้ให้ดีขึ้นได้ ผ่านการทำ กิจกรรมกลุ่มและการเล่น (Play)

ทักษะทางสังคมที่เปิดอบรม


  1. ทักษะการสนทนา :
  • วิธีการใช้สายตา การแสดงสีหน้า แสดงท่าทางที่เหมาะสมในการสื่อสาร
  • วิธีเริ่มบทสนทนากับผู้ที่มีความสนใจคล้ายกัน และวิธีที่เหมาะสมในการเริ่มต้น เข้าร่วมและจบการสนทนา
  • วิธีแสดงความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น การเอาใจเขามาใส่ใจเรา
  • วิธีชมเชยผู้อื่นทำให้เขารู้สึกดีกับตัวเอง
  • เรื่องที่ไม่เหมาะสม และไม่ควรพูดที่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกไม่ดี

  2. ทักษะการสร้างมิตรภาพ :
  • วิธีทำความรู้จักกับเพื่อน การเล่นกับเพื่อน
  • การชักชวนเพื่อนเล่นด้วยกัน การเป็นผู้แพ้ ผู้ชนะ และการรอคอย
  • การเคารพกติกา การยืดหยุ่น และประนีประนอม
  • รู้จักการแบ่งปันและช่วยเหลือเพื่อน

  3. ทักษะการจัดการอารมณ์โกรธ :
  • วิธีที่เหมาะสมในการแสดงออกและจัดการความรู้สึกของตนเอง
  • การจัดการกับความโกรธในรูปแบบที่เหมาะสม
  • วิธีการควบคุมตัวเองให้นิ่งและสงบภายใต้ความเครียด
  • เข้าใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากพฤติกรรมที่ตนเองแสดงออกต่อผู้อื่น
  • เข้าใจถึงมุมมอง ความคิดและพฤติกรรมที่ผู้อื่นแสดงออกต่อตนเอง

เหมาะกับใคร ?


  สำหรับ เด็กอายุ 7-13 ปี หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา โดยต้องผ่านการประเมินจากแพทย์ก่อน ซึ่งแพทย์และนักจิตวิทยาจะเป็นผู้แนะนำว่าเด็กควรฝึกทักษะทางสังคมด้านใด

  จำนวนเด็กต่อกลุ่ม 6 คน
วัน เวลา สถานที่


   ทักษะการสนทนา : วันเสาร์ที่ 2, 9 และ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:00 – 11:30 น.
    ทักษะการสร้างมิตรภาพ : วันเสาร์ที่ 16, 23 และ 30 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 – 11:30 น.
     ทักษะการจัดการอารมณ์โกรธ : วันเสาร์ที่ 20, 27 เมษายน และ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 09: 00 – 11:30 น.
      สถานที่ : โรงพยาบาลมนารมย์

ค่าลงทะเบียน

  ทักษะการสนทนา : ราคาท่านละ 7,500 บาท
  ทักษะการสร้างมิตรภาพ : ราคาท่านละ 7,500 บาท
  ทักษะการจัดการคอารมณ์โกรธ : ราคาท่านละ 7,500 บาท


  หมายเหตุ
  กรณีไม่เข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณีและไม่มีการชดเชยครั้งที่ขาดไป เนื่องจากกิจกรรมประเภทนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์กับเด็กก็ต่อเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นกลุ่ม
ผู้ดูแลกิจกรรม


  โดย คุณจิราพัชร นิลแย้ม นักจิตวิทยา และคุณอลิสรา ราตรี นักกิจกรรมบำบัด

ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่..


หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-725-9595