Social Skills Day Camp ค่ายเสริมสร้างทักษะทางสังคมและอารมณ์ รุ่นที่ 3

รายละเอียด


  เสริมสร้างความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น พัฒนาความมั่นใจในตนเอง และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม ฝึกปฏิบัติทักษะต่างๆ จากสถานการณ์จำลอง การสวมบทบาทสมมติ การทำกิจกรรมกลุ่มและการเล่น (Play) อย่างต่อเนื่อง โดยนักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลมนารมย์
  - ทักษะการสื่อสาร การพูด การฟัง การกล่าวทักทาย การเริ่มต้นและจบบทสนทนา
  - ชักชวนเพื่อนเล่น รู้จักป้องกันตนเองเมื่อถูกแกล้ง
  - การเป็นผู้ให้และผู้รับ การพูดขอโทษและขอบคุณ
  - การแสดงความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ เอาใจเขามาใส่ใจเรา
  - การจัดการกับอารมณ์ต่างๆ ของตนเองและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

รูปแบบการอบรม


  การฝึกแบบกลุ่มขนาดเล็ก ผู้เข้าร่วม 10 คน

เหมาะกับใคร ?


  เด็กอายุ 7 – 12 ปี (กำลังศึกษาในระดับชั้น ป.1 – ป.6)

  โดยต้องผ่านการประเมินจากแพทย์หรือนักจิตวิทยาคลินิกก่อน เพื่อดูความพร้อมและระดับพัฒนาการของเด็กในการเข้าร่วมกิจกรรม
วัน เวลา สถานที่


  วันที่ 15 – 19 ตุลาคม 2562 เวลา 9:00-12:00 น.
  อังคาร-เสาร์ วันละ 3 ชั่วโมง รวม 15 ชั่วโมง
  สถานที่ : โรงพยาบาลมนารมย์

ค่าลงทะเบียน

  ท่านละ 19,000 บาท

ปิดรับสมัครและชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562
  หมายเหตุ
  กรณีไม่เข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณีและไม่มีการชดเชยครั้งที่ขาดไป เนื่องจากกิจกรรมประเภทนี้ จะเกิดประโยชน์กับเด็กเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่ม
วิทยากร


  โดย ดร.กุลวดี ทองไพบูลย์ นักจิตวิทยาคลินิก

ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่..


หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-725-9595