Social Skills Day Camp เสริมสร้างทักษะทางสังคมและอารมณ์

รายละเอียด


  ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น พัฒนาความมั่นใจในตนเอง และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม โดยการฝึกปฏิบัติทักษะต่างๆ จากสถานการณ์จำลอง การสวมบทบาทสมมติ การทำกิจกรรมกลุ่มและการเล่น (Play) โดยนักจิตวิทยาคลินิก ครอบคลุมทักษะทางสังคมต่างๆ เช่น
  ทักษะการสื่อสาร การพูด การฟัง การกล่าวทักทาย การสนทนา
  การเข้าหาเพื่อน การรอคอย
  การรักษาสิทธิตนเอง (assertiveness)
  การับรู้อารมณ์ของตนเองและผู้อื่น การจัดการกับอารมณ์
  การเป็นผู้ให้และผู้รับ การเอาใจเขามาใส่ใจเรา

รูปแบบการอบรม


  การฝึกแบบกลุ่มขนาดเล็ก ผู้เข้าร่วมไม่เกิน 10 คน

เหมาะกับใคร ?


  กลุ่มที่ 1
  เด็กอายุ 7 – 9 ปี (กำลังศึกษาในระดับชั้น ป.1 – ป.3)

  กลุ่มที่ 2
  เด็กอายุ 10 – 12 ปี (กำลังศึกษาในระดับชั้น ป.4 – ป.6)
  โดยต้องผ่านการประเมินจากแพทย์และนักจิตวิทยาก่อน เพื่อดูความพร้อมและระดับพัฒนาการของเด็กในการเข้าร่วมกิจกรรม
วัน เวลา สถานที่


  กลุ่มที่ 1
  เด็กอายุ 7 – 9 ปี วันจันทร์ที่ 8 – วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561
  เวลา 9:00-12:00 น. วันละ 3 ชั่วโมง รวม 15 ชั่วโมง

  กลุ่มที่ 2
  เด็กอายุ 10 – 12 ปี วันจันทร์ที่ 8 – วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561
  เวลา 13:30-16:30 น. วันละ 3 ชั่วโมง รวม 15 ชั่วโมง

ค่าลงทะเบียน

  ท่านละ 19,000 บาท
วิทยากร


  โดย ดร. กุลวดี ทองไพบูลย์ นักจิตวิทยาคลินิก

ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่..


หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-725-9595