แสงอุษณีษ์ นวะมะรัตน
ประวัติการศึกษา :

2542 Post-graduate Diploma in Clinical Art Therapy
International Program of Art Therapy Thailand (IPATT),
Canadian International Institute of Art Therapy, www.theciiat.com
2544 Post-graduate Diploma in the Therapeutic and Educational Application of the Arts
Institute of Art in Therapy and Education (IATE), Islington, London, UK
2549 Post-graduate Foundation Certificate in Art Psychotherapy
Goldsmiths College, University of London, London, UK
2559 Bachelor of Arts in Fine Art Printmaking (BAHons)
Loughborough University, School of Art and Designs, Leicestershire, UK
   
ประวัติการทำงาน :  
2559 นักศิลปะบำบัด (registering member of CATA)
2550-2559 จัดกลุ่มศิลปะบำบัด และ กระบวนการสร้างสรรค์เชิงบำบัดเยียวยา
“ศิลปะเพื่อศิลปะ”/Art for Art Sake
2549-2559 -กระบวนกร และวิทยากรอิสระ ด้านศิลปะเพื่อการบำบัดเยียวยา
  -โครงการศิลปะบำบัดเพื่อผู้ป่วยระยะสุดท้าย (เด็กและผู้ใหญ่)
โดย ฮิวแมนเซนเตอร์, มูลนิธิศิลปะบำบัด
2557-2559 นักศิลปะบำบัด เดอะฮับ มูลนิธิสายเด็ก เพื่อเด็กและเยาวชนไร้บ้าน
2557-2558 นักศิลปะบำบัด มูลนิธิ (คริสเตียน) เพื่อการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของสตรี (The Well, Bangkok)
2545-2547 ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพเด็ก (Gifted Child Center),
โดย ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์
   
งานวิจัย  
2558-2559

กระบวนการศิลปะบำบัดเพื่อการบำบัดและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม และผู้สูงวัย ประเทศอังกฤษ

2549 Brentminds, London (องค์กรเพื่อคนไร้บ้าน และ ต้องการการดูแลด้านจิตใจ)
2543-2544 Adult Education Center, Tumbridge Wells, Kent
(กิจกรรมสำหรับผู้ใหญ่ที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้)
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
ศิลปะบำบัด / จิตบำบัดด้วยศิลปะ
   
ภาษา : ไทย, อังกฤษ