เตรียมข้อมูลสำหรับผู้ป่วยใหม่
เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ โดยยังคงรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
โรงพยาบาลขออำนวยความสะดวกแก่ท่านโดยมีวิธีการดังนี้
                                                              
วิธีที่ 1
1.1) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน   
1.2) กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
1.3) นำแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลแล้วมาโรงพยาบาลในวันพบแพทย์
1.4) เอกสารประกอบการลงทะเบียนที่ต้องนำมาด้วย
        กรณีผู้ใหญ่ คือ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
        กรณีเด็ก    คือ สูติบัตรหรือบัตรประจำตัวประชาชนเด็ก
วิธีที่ 2
2.1) แจ้งหมายเลข Fax เพื่อให้ทางโรงพยาบาล Fax แบบฟอร์มไปยังท่าน
  เบอร์แฟกซ์
  ป้อนรหัส
   
2.2) กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
2.3) นำแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลแล้วมาโรงพยาบาลในวันพบแพทย์
2.4) เอกสารประกอบการลงทะเบียนที่ต้องนำมาด้วย
        กรณีผู้ใหญ่ คือ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
        กรณีเด็ก    คือ สูติบัตรหรือบัตรประจำตัวประชาชนเด็ก

***  กรณีที่ท่านไม่ได้รับแบบฟอร์มกรุณาโทรแจ้งแผนกเวชระเบียนที่
         หมายเลข 02-7259595