ค่าบริการผู้ป่วยใน
ภาพบรรยากาศ ห้องแบบต่างๆ ค่าห้อง
ค่าการบริบาล
ทางจิตเวช

(ไม่รวมค่าดูแลพิเศษ
รายบุคคล)


ค่าบริการทั่วไป รวม
(ไม่รวมค่าอาหาร ยา และค่าแพทย์)
ธรรมดา
(เตียงคู่)
๒,๘๐๐ บาท ๓,๙๐๐ บาท ๘๐๐ บาท ๗,๕๐๐ บาท
ธรรมดา
(เตียงเดี่ยว)
๔,๖๕๐ บาท ๓,๙๐๐ บาท ๘๐๐ บาท ๙,๓๕๐ บาท
ห้องพิเศษ ๖,๒๐๐ บาท ๓,๙๐๐ บาท ๙๐๐ บาท ๑๑,๐๐๐ บาท
ห้องพิเศษ
มีสวนหย่อม
๖,๗๐๐ บาท ๓,๙๐๐ บาท ๙๐๐ บาท ๑๑,๕๐๐ บาท

* อัตราค่าบริการ (ต่อวัน)
(๑.) การบริบาลทางจิตเวช หมายถึง การให้ดูแลรักษาผู้ป่วยด้านจิตเวช โดยพยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยการแพทย์
ผู้ช่วยการแพทย์ นักจิตวิทยาคลินิก นักบำบัดสาขาต่างๆ

(๒.) ค่าบริการบริบาลทางจิตเวช ไม่รวมถึงการดูแลผู้ป่วยพิเศษเฉพาะรายบุคคล
(๓.) อัตราค่าบริการห้องพักข้างต้นนี้ ไม่รวม ค่าอาหาร ค่ายา และค่าตรวจรักษาอื่นๆ
(๔.) การกำหนดประเภทห้องพักสำหรับผู้ป่วยอยู่ในดุลพินิจของแพทย์

** หมายเหตุ : โรงพยาบาลมนารมย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า