ค่าบริการผู้ป่วยนอก
รายการค่าบริการ
อัตราค่าบริการ (บาท)
  อัตราค่าตรวจรักษากรณีผู้ป่วยนอกครั้งแรก
๕๐๐ - ๓,๐๐๐
  อัตราค่าตรวจรักษากรณีผู้ป่วยนอกครั้งต่อไป
๔๐๐ - ๓,๐๐๐
   อัตราค่าจิตบำบัดรายบุคคล
๘๐๐ - ๓,๐๐๐
   อัตราค่าครอบครัวบำบัด
๑,๒๐๐ - ๔,๐๐๐
   อัตราค่าประเมินทางจิตเวชเพื่อออกใบรับรองแพทย์
๕๐๐ - ๑,๕๐๐

อัตราค่าตรวจรักษาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ ระยะเวลาและความซับซ้อนของอาการ
ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการรับบริการ กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-725- 9595

*หมายเหตุ ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนอัตราค่าบริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้างแจ้งให้ทราบล่วงหน้า