วีรสตรี ไชยนิตย์
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยนเรศวร
   
ประกาศนียบัตร : ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก ออกโดยกองประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก
  การทดสอบความสามารถทางเชาวน์ปัญญา
  การทดสอบบุคลิกภาพ การประเมินความสนใจในด้านอาชีพ
  การให้คำปรึกษาในวัยรุ่นและผู้ใหญ่
  การฝึกการผ่อนคลาย
   
ภาษา : ไทย