จิราพัชร นิลแย้ม
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
รางวัลที่ได้รับ :

เหรียญรางวัลการเรียนดีเด่น (ทุนภูมิพล) สาขาจิตวิทยา

   
ประกาศนียบัตร : ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขา จิตวิทยาคลินิก ออกโดย กองประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก
  การทดสอบความสามารถทางเชาวน์ปัญญา
  การทดสอบบุคลิกภาพ การประเมินความสนใจในด้านอาชีพ
  การให้คำปรึกษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในวัยเด็กและวัยรุ่น
   
ภาษา : ไทย