แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 52 ข้อ สำหรับวัยรุ่น (อายุ 12-17 ปี)
คำแนะนำ
แบบประเมินนี้เป็นประโยคทีีมีข้อความเกี่ยวข้องกับอารมณ์ ความรู้สึกที่แสดงออกในลักษณะต่างๆ แม้ว่าบาง ประโยคอาจไม่ตรงกับที่ท่านเป็นอยู่ก็ตาม ขอให้ท่านเลือกคำตอบ ที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุด ไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิด ดีหรือไม่ดี

 โปรดตอบตามความเป็นจริงและตอบทุกข้อ เพื่อท่านจะได้รู้จักตนเองและวางแผนพัฒนาตนต่อไป

มีคำตอบ 4 คำตอบ สำหรับข้อความแต่ละประโยค คือ ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงมาก โปรดคลิกเลือกในช่องที่ท่านคิดว่าตรงกับตัวท่านมากที่สุด


แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ มี 52 ข้อ       สำหรับวัยรุ่น (อายุ 12-17 ปี)
     1. เวลาโกรธหรือไม่สบาย ฉันรับรู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉัน

จริงบางครั้ง                              ค่อนข้างจริง                             

     2. ฉันบอกไม่ได้ว่าอะไรทำให้ฉันรู้สึกโกรธ

                              จริงบางครั้ง                                                          

     3. เมื่อถูกขัดใจ ฉันมักรู้สึกหงุดหงิดจนควบคุมอารมณ์ไม่ได้

                                                                                       

     4. ฉันสามารถคอยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่พอใจ

                                                                                      

     5. ฉันมักมีปฏิกิริยาโต้ตอบรุนแรงต่อปัญหาเพียงเล็กน้อย

                            

     6. เมื่อถูกบังคับให้ทำในสิ่งที่ไม่ชอบ ฉันจะอธิบายเหตุผลจนผู้อื่นยอมรับได้

     7. ฉันสังเกตได้ เมื่อคนใกล้ชิดมีอารมณ์เปลี่ยนแปลง

     8. ฉันไม่สนใจกับความทุกข์ของผู้อื่นที่ฉันไม่รู้จัก

     9. ฉันไม่ยอมรับในสิ่งที่ผู้อื่นทำต่างจากที่ฉันคิด

ไม่จริง

     10. ฉันยอมรับได้ว่าผู้อื่นก็อาจมีเหตุผลที่จะไม่พอใจการกระทำของฉัน

     11. ฉันรู้สึกว่าผู้อื่นชอบเรียกร้องความสนใจมากเกินไป

     12. แม้จะมีภาระที่ต้องทำ ฉันก็ยินดีรับฟังความทุกข์ของผู้อื่นที่ต้องการความช่วยเหลือ

     13. เป็นเรื่องธรรมดาที่จะเอาเปรียบผู้อื่นเมื่อมีโอกาส

     14. ฉันเห็นคุณค่าในน้ำใจที่ผู้อื่นมีต่อฉัน

     15. เมื่อทำผิด ฉันสามารถกล่าวคำ "ขอโทษ" ผู้อื่นได้

     16. ฉันยอมรับข้อผิดพลาดของผู้อื่นได้ยาก

     17. ถึงแม้จะต้องเสียประโยชน์ส่วนตัวไปบ้าง ฉันก็ยินดีที่จะทำเพื่อส่วนร่วม

     18. ฉันรู้สึกลำบากใจในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อผู้อื่น

                            

     19. ฉันไม่รู้ว่าฉันเก่งเรื่องอะไร

     20. แม้จะเป็นงานยาก ฉันก็มั่นใจว่าสามารถทำได้

                             

     21. เมื่อทำสิ่งใดไม่สำเร็จ ฉันรู้สึกหมดกำลังใจ

     22. ฉันรู้สึกมีคุณค่าเมื่อได้ทำสิ่งต่าง ๆ อย่างเต็มความสามารถ

                             

     23. เมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรคและความผิดหวัง ฉันก็จะไม่ยอมแพ้