ดนตรีบำบัด (Music Therapy)
ดนตรีบำบัดคืออะไร?

ดนตรีบำบัดเป็นการนำดนตรีมาใช้ในทางการแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วยหรือพัฒนาศักยภาพด้านร่างกาย
จิตใจ ความคิด และทักษะทางสังคม ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มในทุกช่วงวัย อีกทั้งยังสามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กับผู้ที่อยากเพิ่มพูนศักยภาพของตนเอง โดยมีดนตรีเป็นเครื่องมือและสื่อกลาง
ในการบำบัด

ดนตรีเป็นอีกภาษาหนึ่งที่ใช้ในการแสดงความรู้สึกและรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น ยามที่คนเราไม่สามารถ
บรรยายความรู้สึกออกมาทางคำพูดได้ เราสามารถเล่นดนตรี หรือร้องเพลงเป็นการระบายความรู้สึกออกมา
แทน เพราะฉะนั้นดนตรีจึงสามารถสร้างอารมณ์ความรู้สึกทางบวกและผ่อนคลายความตึงเครียดได้ รวมทั้ง
เป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ที่เล่นดนตรีอยู่ด้วยกัน และการร้องเพลงยังช่วยกระตุ้น
และพัฒนาสมองได้อีกด้วย

การนำดนตรีมาใช้ในการบำบัดรักษาแตกต่างจากการฟัง ร้อง หรือ เล่นดนตรีทั่วๆไป เนื่องจากในการบำบัดนั้น ดนตรีจะถูกใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายในการรักษาและเพื่อการแก้ไข
ปัญหาของผู้รับบริการ โดยจะมีการพูดคุยรับรู้ถึงปัญหาและวางแผนการรักษาเป็นลำดับ โดยที่การรักษาทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานอย่างเหมาะสมและควบคุมโดยนักดนตรีบำบัด
ดนตรีบำบัดแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ การฟัง (receptive) และ การเล่น (active) โดยทั้งสองประเภทจะถูกเลือกตามความเหมาะสมแก่ผู้รับบริการ

นักดนตรีบำบัดทำอะไรบ้าง?
นักดนตรีบำบัดจะให้การตอบสนองโดยใช้ดนตรีให้เข้ากับอารมณ์ความรู้สึกและการสื่อสาร ของผู้ให้รับ
บริการแต่ละรายรวมถึงวางแผนการรักษาให้เหมาะสมกับบุคคลนั้นๆ (งานของนักดนตรีบำบัดคือการใช้
เครื่องดนตรี สร้างเสียงดนตรีและจังหวะเพลงในรูปแบบต่างๆ) จุดประสงค์ที่จะช่วยเหลือ ส่งเสริมให้เกิด
การแสดงความรู้สึกนึกคิด เพิ่มทักษะในการใช้ชีวิต ส่งเสริมทักษะการเข้าสังคม สร้างความคิดสร้างสรรค์ มองเห็นคุณค่าในตัวเองและ ปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นโดยผ่านการผสมผสานดนตรีเข้ากับการทำงาน
ของสมอง
ประโยชน์จากดนตรีบำบัด
• เพิ่มคุณภาพชีวิต
• การจัดการความเครียด
• บรรเทาอาการเจ็บปวด
• การแสดงความรู้สึก
• การกระตุ้นความจำ
• เพิ่มทักษะการสื่อสาร
• การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย
• ส่งเสริมทักษะการเข้าสังคม
• สันทนาการ
กิจกรรมดนตรีบำบัด ได้แก่
• เล่นดนตรีแบบสร้างสรรค์
• Improvisation
• เล่นเครื่องดนตรี
• Life review/reminiscence
• การวิเคราะห์เนื้อเพลง
• การฝึกพูดด้วย Melodic Intonation
   Therapy
• การเคลื่อนไหวร่างกายกับดนตรี
• ดนตรีและจินตนาการ ฯลฯ


ใครบ้างที่ควรเข้ากลุ่มดนตรีบำบัด?

• บุคคลที่มีปัญหาพัฒนาการด้านร่างกายและสมอง
• ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับ:ไม่เห็นคุณค่าในตนเอง
• มีพฤติกรรมแยกตัวจากสังคม
• มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
• ขาดทักษะด้านการสื่อสาร
• ขาดทักษะด้านการคิด
• ไม่มีสมาธิ
• ซึมเศร้า
• ภาวะสมองเสื่อม (สูญเสียความจำ)