Manarom Development Center : MDC
        การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ถือเป็นเรื่องสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันให้กับองค์กร ในยุคที่ ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีการเปลี่ยน แปลงตลอดเวลา แต่ละองค์กรย่อมได้รับผลกระทบจาก การเปลี่ยนแปลงนี้ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือการบริการรูปแบบใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดทำให้ต้องเรียนรู้และก้าว ตามให้ทันหรือล้ำหน้าคู่แข่งและส่วนสำคัญที่เป็นแรงผลักดัน ให้องค์กรพัฒนา มีศักยภาพ นำไปสู่ความสำเร็จคือ บุคลากรทุกคน หากองค์กรเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรย่อมเป็นผลดี และเป็น ประโยชน์ต่อ องค์กร เพราะการเรียนรู้ การพัฒนาไม่มีวันจบสิ้น ยิ่งเรียนรู้ ยิ่งพัฒนา ยิ่งเกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนการให้ความสำคัญกับ ความสุข ความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวควบคู่กันไป

        Manarom Development Center : MDC เล็งเห็นความสำคัญของเหตุผลดังกล่าว ทางโรงพยาบาล จึงจัด หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรตามความต้องการของแต่ละองค์กร ซึ่ง เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับองค์กร ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรของตนเองให้มีประสิทธิภาพ ศักยภาพเพิ่มขึ้น โดยใช้หลักการ ทางวิชาการในการเข้าใจตนเอง องค์กร เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งการสื่อสาร การ แก้ไขปัญหาของตนเองและครอบครัว

  Leadership

     บทบาทของหัวหน้างานมีความสำคัญต่อการนำทีมของตนไปสู่ความ
สำเร็จ ต้องอาศัยความสามารถ ในการเป็นผู้นำเพื่อให้เกิดการ มีส่วนร่วม ในการ ทำงาน การประสานสอดคล้องของผู้ร่วมงาน
Empathy as a Tool for Successful Leadership
Executive Leadership Programme
Maintaining Objectivity (Boundaries)
In Search of Excellence
Lead and Succeed
Seeds of Greatness
Being the Best
The Psychology of Human Motivation
The New Dynamics of Goal Setting
Group Dynamics
 
 Communication


     การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยให้การทำงานบรรลุ
เป้าหมาย ประสบผลสำเร็จลดความผิดพลาดและความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น และควรให้ความสำคัญทั้งภายในและภายนอกเพราะจะเป็นส่วนที่ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

Assertiveness
Motivation
Critical Thinking
Problem Solving Skill
Listening Skill

 

     
  Negotiation


Conflict Resolution
Knowing Yourself and Others
Asking "Just Right" Business Questions
The Psychology of Winning 


 
  Empowerment


     ขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่คือพลัง ความสามารถที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในตัวเอง
สิ่งสำคัญคือการเรียนรู้และตระหนักถึงศักยภาพของตนที่มีอยู่และทีมจะ พัฒนาให้เต็มศักยภาพได้ หากรู้จักนำออกมาใช้ให้เกิด ประโยชน์จะช่วย
ส่งเสริมการ พัฒนาตัวเองและคุณภาพ งานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Role of Power and Personality
Integrative Being
Congruent Being
Executive EQ
Executive and Happiness
Well-Being
Positive Thinking

     
  Stress Management


     ในชีวิตการทำงานของคนในสังคมปัจจุบันที่มีแต่การแข่งขัน เร่งรีบ ทำให้
เกิดภาวะเครียดกันมาก โดยเฉพาะปัญหาจากการทำงาน จนกระทั่งมีผลต่อ
ร่างกายเช่น ปวดศีรษะ ปวดท้อง ท้องเสีย ฯลฯ จิตใจ เช่น หงุดหงิดง่าย
อารมณ์เสียบ่อยๆ การจัดการกับความเครียดจึงเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สำคัญ และ
ช่วยให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

Anger for Growth
Letting go
The Joy of Working
Love, Work, Hope

 
  Executive Coaching Program


Stress Management
Mental Exercise
Empowerment
Self Exploration