Manarom Center - Manarom Corporate Services

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Manarom Development Center : MDC

      การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ถือเป็นเรื่องสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันให้กับองค์กร ในยุคที่ ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีการเปลี่ยน แปลงตลอดเวลา แต่ละองค์กรย่อมได้รับผลกระทบจาก การเปลี่ยนแปลงนี้ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือการบริการรูปแบบใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดทำให้ต้องเรียนรู้และก้าว ตามให้ทันหรือล้ำหน้าคู่แข่งและส่วนสำคัญที่เป็นแรงผลักดัน ให้องค์กรพัฒนา มีศักยภาพ นำไปสู่ความสำเร็จคือ บุคลากรทุกคน หากองค์กรเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรย่อมเป็นผลดี และเป็น ประโยชน์ต่อ องค์กร เพราะการเรียนรู้ การพัฒนาไม่มีวันจบสิ้น ยิ่งเรียนรู้ ยิ่งพัฒนา ยิ่งเกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนการให้ความสำคัญกับ ความสุข ความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวควบคู่กันไป

        Manarom Development Center : MDC เล็งเห็นความสำคัญของเหตุผลดังกล่าว ทางโรงพยาบาล จึงจัด หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรตามความต้องการของแต่ละองค์กร ซึ่ง เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับองค์กร ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรของตนเองให้มีประสิทธิภาพ ศักยภาพเพิ่มขึ้น โดยใช้หลักการ ทางวิชาการในการเข้าใจตนเอง องค์กร เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งการสื่อสาร การ แก้ไขปัญหาของตนเองและครอบครัว

 

  Leadership
บทบาทของหัวหน้างานมีความสำคัญต่อการนำทีมของตน
ไปสู่ความสำเร็จต้องอาศัยความสามารถในการเป็นผู้นำเพื่อ
ให้เกิดการมีส่วนร่วม ในการ ทำงาน การประสานสอดคล้อง
ของผู้ร่วมงาน
 
Empathy as a Tool for Successful Leadership
Executive Leadership Programme
Maintaining Objectivity (Boundaries)
In Search of Excellence
Lead and Succeed
Seeds of Greatness
Being the Best
The Psychology of Human Motivation
The New Dynamics of Goal Setting
Group Dynamics
 Communication
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยให้
การทำงานบรรลุเป้าหมาย ประสบผลสำเร็จลดความ
ผิดพลาดและความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น และควรให้
ความสำคัญทั้งภายในและภายนอกเพราะจะเป็นส่วน
ที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
 
Assertiveness
Motivation
Critical Thinking
Problem Solving Skill
Listening Skill
   Negotiation
 
Conflict Resolution
Knowing Yourself and Others
Asking "Just Right" Business Questions
The Psychology of Winning
  Empowerment
 ขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่คือพลัง ความสามารถที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน
ตัวเองสิ่งสำคัญคือการเรียนรู้และตระหนักถึงศักยภาพของตนที่มี
อยู่และทีมจะพัฒนาให้เต็มศักยภาพได้หากรู้จักนำออกมาใช้ให้
เกิดประโยชน์จะช่วยส่งเสริมการ พัฒนาตัวเองและคุณภาพงาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 
Role of Power and Personality
Integrative Being
Congruent Being
Executive EQ
Executive and Happiness
Well-Being
Positive Thinking
   
   Stress Management
ในชีวิตการทำงานของคนในสังคมปัจจุบันที่มีแต่การแข่งขัน
เร่งรีบ ทำให้เกิดภาวะเครียดกันมากโดยเฉพาะปัญหาจากการ
ทำงานจนกระทั่งมีผลต่อร่างกายเช่น ปวดศีรษะ ปวดท้อง
ท้องเสีย ฯลฯ จิตใจ เช่น หงุดหงิดง่ายอารมณ์เสียบ่อยๆ
การจัดการกับความเครียดจึงเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สำคัญ และ
ช่วยให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างด
 
Anger for Growth
Letting go
The Joy of Working
Love, Work, Hope
  Executive Coaching Program
 
Stress Management
Mental Exercise
Empowerment
Self Exploration