Manarom Center - Manarom Corporate Services

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
บริการทดสอบจิตวิทยาเพื่อการบริหาร
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
      การสรรหาบุคคลากรที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน นับเป็นเรื่องยากสำหรับองค์กร โดยเฉพาะในระดับผู้บริหาร การใช้แบบทดสอบที่เกี่ยวเนื่องกับตำแหน่งงาน
จะช่วยให้ทราบถึงทักษะและทัศนคติของผู้สมัคร Manarom Corporate Services ได้ทำการค้นคว้าและวิจัยถึงวิธีการสรรหาบุคลากรให้เหมาะกับงาน ได้เลือกและสร้าง
แบบทดสอบทางจิตวิทยาที่ให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวข้องกับการทำงาน ได้แก่ ทักษะ ความสามารถ ทัศนคติและบุคลิกภาพ ของผู้รับการทดสอบ ซึ่งช่วยป้องกันความผิดพลาด
ที่อาจเกิดขึ้นจากการจ้างบุคลากรที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง
      ผลจากการค้นคว้าวิจัยแสดงให้เห็นว่า การนำแบบทดสอบด้านจิตวิทยามาใช้ในการคัดเลือกพนักงาน เป็นแนวทางที่เชื่อถือได้ในการคาดการณ์ถึงผลงาน และศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานของผู้สมัคร ดังนั้นการทดสอบก่อนรับเข้าทำงานเป็นวิธีที่นำความยุติธรรมเที่ยงตรง และความแม่นยำในการเลือกสรรผู้สมัครที่ "ใช่" ให้แก่องค์กรท่าน
 

บริการทดสอบจิตวิทยาเพื่อการบริหาร ของเราช่วยให้คุณได้สรรหาบุคคลที่ดีที่สุดสำหรับตำแหน่งงาน

 
Manarom Corporate Service ช่วยองค์กร
ของท่านอย่างไร :
?
ประโยชน์ที่องค์กรได้รับเมื่อใช้บริการแบบทดสอบ
จิตวิทยาของ Manarom- HR Psychotest
ในการคัดสรรพนักงานใหม่

บริการทดสอบด้านจิตวิทยาสำหรับองค์กร ดังนี้


แยกแยะจุดแข็ง และพัฒนาศักยภาพที่มีในตัวพนักงาน
  ให้เกิดความก้าวหน้า
   
ประเมินความสามารถในด้านบริหาร และความเป็นผู้นำ
  เพื่อเลือกผู้นำจากบุคคลากรที่มีอยุ่ในองค์กรเอง
   
แนะแนววิชาชีพ หรือสายงานที่เหมาะสมที่จะพัฒนา
  ต่อยอดแก่ผู้เข้ารับการทดสอบ
   
ช่วยปรับโครงสร้างและเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของ
  ทีมในองค์กร

องค์กรที่ไม่ให้ความสำคัญถึงความสามารถและผลงาน
ของพนักงานที่มีอยู่ปัจจุบัน ทำให้มีโอกาสที่จะต้อง
สูญเสียพนักงานที่ดีเหล่านี้ไป การทดสอบทางจิตวิทยา
ของศูนย์มนารมย์ สามารถช่วยองค์กรรักษาพนักงาน
ที่ดีโดยช่วยองค์กรให้เข้าถึงความสามารถเฉพาะตัว
ของบุคคลากรที่มีอยู่แล้ว เพื่อจะได้พัฒนาความ
สามารถของพนักงานได้อย่างตรงจุด


ปัญหาเรื่องการลาออกของพนักงาน ทำให้องค์กรต้อง
สูญเสียเวลาและสูญเงินไปเป็นจำนวนมาก จากการ
ศึกษาปัญหาดังกล่าวพบว่า เมื่อมีการลาออกของ
พนักงานที่ดีหนึ่งคน องค์กรจะได้รับความเสียหายถึง
1.5 เท่า ของรายได้ของพนักงานผู้นั้นทั้งปี

องค์กรที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี และให้การพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้
พนักงานเกิดความผูกพัน และพร้อมที่จะทำงานให้
กับองค์กรนานขึ้น โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือองค์กร
ต้องมองเห็นคุณค่าของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ด้วย
การส่งเสริมสวัสดิการทางด้านสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตควบคู่กันไป
สามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในแบบที่องค์กร
  ต้องการ
   

เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการเลือกสรรพนักงาน
  ใหม่ ผู้สมัครที่ท่านเลือกจะมีความรู้ความสามารถ
  และคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงาน และความ
  ต้องการขององค์กร
   
การทดสอบช่วยคัดกรองผู้สมัครที่ไม่เหมาะกับองค์กร
   
ท่านสามารถคาดการณ์ระดับความสามารถ
  ประสิทธิภาพในการทำงาน ของผู้สมัครได้ล่วงหน้า


1.


แบบทดสอบบุคลิกภาพ  
ให้ประเมินบุคลิกภาพที่มีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จ
ในการปฎิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งระดับ
บริการ ประเมินถึงความเป็นผู้นำและสภาวะทางจิตใจ
อารมณ์ แนวคิด กระบวนการแก้ปัญหา ความคิด
สร้างสรรค์ ท่านสามารถคัดเลือกพนักงานระดับ
บริหาร หรือประเมินพนักงานที่ทำงานอยู่ก่อนแล้วได้
จากการทดสอบบุคลิกภาพซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจ
มอบหมายตำแหน่งหน้าที่งานได้อย่างเหมาะสม

 
2. แบบทดสอบความสามารถในการเรียนรู้และเชาวน์ปัญญา
ใช้ประเมินความรู้ความสามารถ ระดับสติปัญญา
การแก้ไขปัญหาของผู้รับการทดสอบการทดสอบนี้
เป็นการประเมินที่เที่ยงตรง เชื่อถือได้และมีประโยชน์
ในกระบวนการคัดเลือกพนักงานได้เป็นอย่างดี
   
3. แบบทดสอบความถนัดของวิชาชีพ
มุ่งทดสอบความสามารถด้านต่างๆ เช่น ความสามารถ
คิดหาเหตุผล การประเมินสถานการณ์ ทักษะพิเศษทาง
ด้านภาษา ด้านตัวเลข ด้านกลไก การให้เหตุผลเชิง
นามธรรม รวมถึงความถูกต้องและความรวดเร็วในการ
ทำงาน นอกจากนั้น Manarom Corporate Services
สามารถออกแบบการทดสอบพิเศษเพื่อให้ตรงกับวัตถุ
ประสงค์ที่องค์กรต้องการประเมิน
   
4. แบบทดสอบสมรรถภาพในการทำงานขั้นพื้นฐาน
ใช้ในการคัดเลือกพนักงานระดับปฏิบัติการที่ไม่ต้อง
ใช้ความชำนาญพิเศษ เช่น พนักงานโรงงาน แม่บ้าน
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อประเมินว่าผู้สมัคร
สามารถพัฒนาฝึกฝนการทำงานได้ ช่วยให้องค์กร
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการฝึกสอนและอบรม
พนักงานได้อย่างมาก