การให้คำปรึกษาด้านจิตบำบัด
 การให้คำปรึกษาด้านจิตบำบัด รายบุคคล
รายนามแพทย์ที่ให้คำปรึกษา  
พญ. กมลชนก เหล่าชัยศรี พญ.อัญชลิตา รัตนจารุรักษ์
นพ. กฤษกร สุขวัฒน์วิบูลย์ พญ. เพียงทิพย์ หังสพฤกษ์
นพ. กฤษณ์ ศรีธิหล้า พญ. ภัทรวรรณ ขันธ์แก้ว
นพ. เจษฎา ยิ่งวิวัฒนพงษ์
นพ. ชาตรี วิฑูรชาติ
พญ. โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ นพ. ลัญฉน์ศักดิ์ อรรฆยากร
พญ. นงนุช สัตกรพรพรหม
นพ. สมบัติ ศาสตร์รุ่งภัค
พญ. ปรานี ปวีณชนา นพ. อลงกรณ์ เถกิงศักดากุล
พญ. อุมามน พวงทอง
พญ. พัสวี วรภัทรกุล พญ. วนัทดา ถมค้าพาณิชย์
พญ. นัฏศรา ดำรงค์พิวัฒน์
นพ. ธิติ ภัคดุรงค์
นพ. พิสาส์น เตชะเกษม นพ. สรวุฒิ เกษมสุข
พญ. กีรติ พัฒนเสรี พญ. กันยา พาณิชย์ศิริ
พญ. ธรรมาภรณ์ บุญวิสุทธิ์ นพ.ธันยา วิชัยโกศล
 การให้คำปรึกษาด้านจิตบำบัด คู่สมรส
รายนามแพทย์ที่ให้คำปรึกษา  
นพ. พิสาส์น เตชะเกษม
นพ. กฤษณ์ ศรีธิหล้า พญ.วนัทดา ถมค้าพาณิชย์
พญ.ภัทรวรรณ ขันธ์แก้ว
พญ. นงนุช สัตกรพรพรหม พญ. วรลักษณา ธีราโมกข์
พญ. นงพงา ลิ้มสุวรรณ
 
พญ. นัฏศรา ดำรงค์พิวัฒน์  

 

 

 การให้คำปรึกษาด้านจิตบำบัด ครอบครัวบำบัด
รายนามแพทย์ที่ให้คำปรึกษา  
พญ.ภัทรวรรณ ขันธ์แก้ว
นพ. ชาตรี วิฑูรชาติ
พญ. โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ พญ. วัลย์ฐิภา วิทยาสัย
พญ. นงพงา ลิ้มสุวรรณ พญ.วนัทดา ถมค้าพาณิชย์
พญ. เพียงทิพย์ หังสพฤกษ์ พญ. ปรานี ปวีณชนา
นพ. พิสาส์น เตชะเกษม