แนะนำโรงพยาบาล
โรงพยาบาลมนารมย์
เนื่องด้วยปัจจุบัน ความต้องการบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่ความสามารถตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวยังไม่เพียงพอ คณะจิตแพทย์หลายท่านได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหานี้ จึงได้ร่วมกันก่อตั้ง บริษัท พีเอซี (สยาม) จำกัด PAC (Siam) Co.,Ltd.[(Psychiatric Associates Corporation,PAC )] ขึ้น เมื่อ 15 ตุลาคม 2546 เพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลมนารมย์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวช และแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549

โรงพยาบาลมนารมย์ ตั้งอยู่บนที่ดินประมาณ 7 ไร่ บนถนนสุขุมวิท ซอย 70/3 (ซอยหมู่บ้าน นภาลัย) ใกล้สี่แยกบางนา เพื่อให้บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในด้านการส่งเสริม ป้องกัน การรักษา และฟื้นฟูสุขภาพจิต ปัญหาจิตเวชและระบบประสาทให้แก่ผู้ป่วย ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ โดย บุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวช ประสาทวิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้องจากหลายสถาบันการแพทย์ในประเทศไทย

โรงพยาบาลมนารมย์ เปิดให้บริการดูแลรักษาเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวช ประกอบด้วยบริการผู้ป่วยนอก ฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคม ทั้งแบบโปรแกรมกลางวันและแบบ พำนักในโรงพยาบาล ซึ่งมีทั้งห้องกลุ่มกิจกรรมบำบัด ห้องสันทนาการ ห้องกายภาพบำบัด สนาม กลางแจ้ง ห้องสำหรับฝึกผ่อนคลายความเครียด เป็นต้น โรงพยาบาลมนารมย์เชื่อมั่นว่าจะเป็น องค์กรที่มีส่วนช่วยให้สุขภาพจิตของประชาชนในสังคมไทยดีขึ้น และเป็นสังคมที่น่าอยู่มากขึ้น

โรงพยาบาลมนารมย์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตที่ มอบทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหา และพัฒนาศักยภาพในตัวเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การดูแลรักษาสุขภาพจิตให้แข็งแรงสมบูรณ์เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า และยั่งยืนสำหรับการใช้ชีวิต อย่างเป็นสุข