ดัชนีวัดความสุขของคนไทย 15 ข้อ

คำจำกัดความ ความสุข ในที่นี้คือ สภาพชีวิตที่เป็นสุขอันเป็นผลจากการมีความสามารถในการจัดการ ปัญหาในการดำเนินชีวิตมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีโดยครอบคลุมถึงความดีงามภายในจิตใจ ภายใต้สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

คำชี้แจง กรุณาเลือกในช่องที่มีข้อความตรงกับตัวท่านมากที่สุด คำถามต่อไปนี้จะถามถึงประสบการณ์ของท่านในระยะ 1 เดือนที่ผ่านมาโดยให้ท่านสำรวจตนเองและประเมินเหตุการณ์ อาการความคิดเห็น ความรู้สึกของท่านว่าอยู่ในระดับใด แล้วตอบลงในช่องคำตอบที่เป็นจริงกับตัวท่านมากที่สุด

1. ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านมีความสุข

 
2. ท่านรู้สึกภูมิใจในตนเอง
 

 
3. ท่านต้องไปรับการรักษาพยาบาลเสมอๆ เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตและทำงานได้

 
4. ท่านพึงพอใจในรูปร่างหน้าตาของท่าน

 
5. ท่านมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนบ้าน

 
6. ท่านรู้สึกประสบความสำเร็จและความก้าวหน้าในชีวิต

 
7. ท่านมั่นใจที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในชีวิต

 
8. ถ้าสิ่งต่างๆ ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังท่านจะรู้สึกหงุดหงิด

 
9. ท่านสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันต่างๆ ด้วยตัวท่านเอง

 
10. ท่านรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหา

 
11. ท่านรู้สึกเป็นสุขกับการริเริ่มงานใหม่ๆ และมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จ
 

 
12. ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านไร้ค่าไม่มีประโยชน์

 
13. ท่านมีเพื่อนหรือญาติพี่น้องคอยช่วยเหลือท่านในยามที่ท่านต้องการ

 
14. ท่านมั่นใจว่าชุมชนที่ท่านอยู่อาศัยมีความปลอดภัยต่อท่าน

 
15. ท่านมีโอกาสได้พักผ่อนคลายเครียด

   

แหล่งอ้างอิง: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (Department of MentalHealth, Ministry of Public Health.)